» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, April 9, 2024

10-04-2024 Fifty-Fifty FF-91 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 10 April 2024

Kerala State Lottery Result 10/04/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-91 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 10.04.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 10-04-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-91 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-91

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 10.04.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FC 744948". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 91 Kerala Lottery Result announced on 10.04.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-91) 10-04-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

10-04-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.91
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 91
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FC 744948 (ATTINGAL)

Agent Name: A R SAJI
Agency No.: T 4938

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/- 
FA 744948
FB 744948
FD 744948
FE 744948
FF 744948
FG 744948
FH 744948
FJ 744948
FK 744948
FL 744948
FM 744948

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FB 218198 (ALAPPUZHA)

Agent Name: BIBIN ALEX
Agency No.: A 4756

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
1113  1144  1297  2546  3208  3247  3544  3739  4047  4333  5567  5923  6114  6726  7270  8073  8401  8574  8680  9314  9588  9916  9948

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
0128  0199  1421  4605  5163  5976  7381  7393  8125  8529  9458  9694


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0385  0713  1140  2012  2094  2699  2705  2901  3313  3687  3812  4092  4510  4995  5669  6301  6700  7834  7847  8066  8134  8231  8451  9312


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0014  0050  0077  0426  0478  0489  0504  0581  1299  1417  1518  1531  1565  1653  1784  1855  1927  2003  2027  2143  2311  2505  2676  2759  2860  2932  2956  3004  3024  3072  3112  3251  3291  3298  3368  3581  3589  3735  3796  3799  3855  4025  4075  4377  4411  4424  4521  4568  4582  4645  4933  4994  5271  5427  5459  5500  5779  5853  5873  5992  6243  6386  6419  6423  6450  6503  6576  6836  6876  7123  7285  7398  7427  7513  7565  7714  7743  7751  7819  7974  8117  8272  8306  8335  8461  8511  8545  8561  8741  8817  8827  9003  9517  9572  9753  9911

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0062  0216  0266  0337  0416  0522  0598  0707  0774  0941  0973  0994  1060  1245  1268  1296  1319  1393  1411  1426  1453  1528  1715  1719  1887  1919  1973  2045  2216  2242  2350  2467  2579  2757  2822  3037  3106  3299  3319  3361  3477  3553  3636  3889  3899  3918  4145  4156  4281  4345  4368  4372  4378  4397  4688  4709  4751  4826  4858  4894  4934  4992  5008  5040  5063  5101  5226  5520  5617  5841  5895  5916  6017  6074  6116  6193  6208  6223  6297  6350  6355  6399  6434  6594  6652  6657  6660  6665  6673  6789  6997  7016  7020  7284  7316  7324  7431  7529  7570  7572  7737  7750  7805  7959  8046  8057  8094  8102  8130  8279  8349  8459  8699  8941  8952  9025  9093  9109  9212  9307  9408  9413  9505  9650  9740  9900

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-91-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-04-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-91-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-04-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-91-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-04-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-91 and 10/04/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 10.04.24 Fifty Fifty FF 91 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF91 the Draw was held on 10/04/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]