» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, April 15, 2024

16-04-2024 Sthree Sakthi SS-411 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 16 April 2024

Kerala State Lottery Result 16/04/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-411 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 16.04.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 16-04-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-411 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-411

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 16.04.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SL 107035". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "KANNUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 411 Kerala Lottery Result announced on 16.04.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-411) 16-04-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

16-04-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.411
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 411
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SL 107035 (PAYYANNUR)

Agent Name: BIJU V
Agency No: C 5394

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SA 107035
SB 107035
SC 107035
SD 107035
SE 107035
SF 107035
SG 107035
SH 107035
SJ 107035
SK 107035
SM 107035

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SJ 147405 (ERNAKULAM)

Agent Name: RADHIKA R
Agency No: E 8129

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0188  0465  0512  1143  1643  2040  3533  3741  4698  4961  5438  6758  7060  7388  7896  8409  8633  8932

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
0491  2560  2615  2932  3301  3943  5054  7910  9483  9954


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
1342  2164  2382  2486  3159  3878  3880  3964  4271  4529  4685  4771  5180  6912  7230  8499  8588  9363  9826  9923


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0248  0431  0664  1164  1188  1411  1418  2064  2067  2160  2274  2301  2343  2425  3002  3023  3545  3597  3609  3791  4760  5044  5133  5227  5364  5956  6340  6451  6471  6504  6544  6574  6631  6750  6892  6905  6973  7010  7027  7271  7327  7781  7845  7869  8261  8497  8713  9153  9158  9693  9939  9966

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0285  0370  0440  0531  0694  0753  0922  1073  1499  1840  2077  2361  2698  3376  3382  3496  3840  4043  4273  4302  4343  4372  4580  4635  4807  5069  5093  5477  6219  6226  6403  6776  6807  7273  7576  7678  7706  7805  7894  8157  8517  8807  9057  9070  9106

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0014  0112  0232  0617  0628  0641  0823  0894  0956  1223  1246  1270  1315  1327  1392  1481  1519  1534  1566  1588  1640  1741  1892  2151  2204  2220  2261  2273  2306  2359  2369  2384  2491  2574  2590  2740  2886  2915  2972  3195  3274  3325  3340  3660  3678  3770  3892  3900  4294  4344  4446  4523  4727  4809  4943  5146  5224  5280  5316  5333  5390  5504  5533  5557  5630  5662  5701  5918  6082  6123  6125  6382  6440  6453  6486  6796  6858  6913  6944  7299  7359  7414  7469  7531  7612  7672  7693  7699  7746  7750  7771  7949  8067  8129  8134  8159  8209  8274  8284  8309  8355  8367  8395  8398  8477  8510  8571  8754  8765  8822  8877  8909  9076  9176  9204  9218  9242  9324  9372  9538  9627  9654  9670  9704  9834  9974

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-411 and 16/04/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 16.04.24 Sthree Sakthi SS 411 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS411 the Draw was held on 16/04/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]