» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, April 19, 2024

20-04-2024 Karunya KR-650 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 20 April 2024

Kerala State Lottery Result 20/04/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-650 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 20.04.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 20-04-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-650 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-650

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 20.04.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KJ 942669". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "ALAPPUZHA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 650 Kerala Lottery Result announced on 20.04.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-650) 20-04-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

20-04-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.650
കാരുണ്യ കെ.ആർ  650
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KJ 942669 (CHERTHALA)
Agent Name: S DEVANAND BUTT
Agency No.: A 3160

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KA 942669
KB 942669
KC 942669
KD 942669
KE 942669
KF 942669
KG 942669
KH 942669
KK 942669
KL 942669
KM 942669

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KA 291917 (CHITTUR)
Agent Name: KAMARUDHEEN H
Agency No.: P 3664

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KA 429414 (THRISSUR)
2) KB 979591 (THIRUR)
3) KC 673427 (ALAPPUZHA)
4) KD 360916 (THIRUVANANTHAPURAM)
5) KE 694482 (CHITTUR)
6) KF 677409 (KOZHIKKODE)
7) KG 359590 (THIRUVANANTHAPURAM)
8) KH 189772 (THRISSUR)
9) KJ 993394 (ERNAKULAM)
10) KK 809545 (MOOVATTUPUZHA)
11) KL 560762 (PALAKKAD)
12) KM 849212 (ADOOR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0205  0615  0693  1891  2888  3464  4069  4272  5266  5742  6383  6919  7311  7329  8017  8240  8371  8879


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0336  1556  2027  3000  3309  3383  3979  4746  5018  8287


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
0990  1019  1758  1921  2688  3273  3963  4802  5093  6004  6211  6229  6796  7154

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0016  0314  0322  0481  0514  0525  0533  0721  0863  0926  0955  1141  1614  1661  1957  2203  2276  2281  2425  2629  2663  2819  3128  3217  3280  3295  3378  3629  3701  3994  4485  4576  4634  4648  5000  5013  5134  5343  5537  5740  5827  5909  5948  6013  6051  6219  6304  6321  6338  6344  6705  6877  7090  7183  7505  7554  7619  7670  7773  7875  7891  7950  8064  8134  8374  8381  8416  8449  8606  8634  8676  8840  9256  9501  9588  9651  9793  9809  9930  9983

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0017  0087  0120  0420  0464  0508  0668  0707  0880  0938  1142  1197  1242  1253  1291  1371  1375  1438  1519  1711  1722  1892  1990  2019  2042  2122  2163  2223  2422  2536  2789  2992  3062  3075  3081  3225  3533  3647  3908  3947  3968  3984  4006  4129  4138  4216  4533  4558  4752  4767  4808  4876  5069  5084  5168  5171  5568  5581  5608  5651  5654  5697  5916  5929  5936  5966  6075  6099  6137  6150  6232  6371  6518  6574  6594  6614  6631  6667  6707  6715  6811  6823  7014  7073  7133  7169  7296  7457  7510  7622  7688  7752  7827  8005  8056  8119  8197  8346  8368  8469  8521  8670  8801  8811  8952  9090  9109  9147  9153  9174  9186  9193  9270  9280  9363  9438  9551  9621  9690  9836  9917  9961  9965  9986
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-650 and 20/04/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 20.04.24 Karunya KR 650 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR650 the Draw was held on 20/04/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]