» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, January 8, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 08-01-2020 Akshaya AK-427 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Akshaya Lottery No. AK-427th
Draw scheduled on 08/01/2020 at 03:00 PM and held on 09/01/2020,

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
AA 373408 (PALAKKAD)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AB 373408 AC 373408 AD 373408 AE 373408
AF 373408 AG 373408 AH 373408 AJ 373408
AK 373408 AL 373408 AM 373408

2nd Prize
Rs :500,000/-
AD 314274 (Thiruvananthapuram)

3rd Prize
Rs :100,000/-
AA 404484 (THRISSUR)
AB 933275 (ALAPPUZHA)
AC 611711 (PALAKKAD)
AD 295074 (ALAPPUZHA)
AE 203926 (Thiruvananthapuram)
AF 914989 (PALAKKAD)
AG 580955 (KOZHIKKODE)
AH 855564 (Thiruvananthapuram)
AJ 418828 (PALAKKAD)
AK 404784 (THRISSUR)
AL 147189 (ERNAKULAM)
AM 415782 (PALAKKAD)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0074 0911 1125 1477 1934
3250 3429 4097 6574 7286
7907 9915

5th Prize
Rs. 2,000/-
5753 6273 7115 7605 7932
9041

6th Prize
Rs. 1,000/-
0214 0250 0771 1351 1590
1737 2091 4370 5071 5343
5869 6074 6107 6540 6626
7608 7819 8099 8386 8829
9022 9104 9472 9629 9727

7th Prize
Rs. 500/-
0013 0029 0050 0066 1066
1108 1159 1647 2130 2171
2367 2410 2551 2611 2811
2898 2979 3243 3793 4301
4375 4788 5227 5236 5322
5624 5647 6550 6632 6914
6918 6965 6975 7051 7367
7631 7779 7919 8012 8160
8286 8314 8712 8880 9429
9891 9914 9978

8th Prize
Rs. 100/-
0000 0098 0133 0201 0342
0360 0392 0413 0583 0596
0628 0861 0870 1023 1205
1260 1301 1461 1620 1776
1809 1935 2008 2032 2334
2338 2496 2693 3046 3125
3160 3167 3254 3319 3426
3514 3642 3768 3912 3952
4046 4083 4087 4103 4156
4300 4316 4378 4444 4666
4925 5014 5089 5263 5280
5399 5411 5438 5555 5563
5590 5767 5900 5912 5918
6010 6298 6447 6502 6655
6677 6710 6964 7072 7106
7221 7224 7414 7452 7557
7818 7837 7913 7927 7931
8009 8107 8166 8168 8234
8251 8298 8411 8413 8436
8568 8641 8670 8811 8852
9094 9193 9345 9436 9529
9553 9557 9571 9661 9772
9892 9923

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next Akshaya Lottery Draw will be held on 15/01/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram