» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, January 9, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 09-01-2020 Karunya Plus KN-298 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Karunya Plus Lottery No. KN-298th
Draw held on 09/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :7,000,000/-
PK 337608 (ALAPPUZHA)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
PA 337608 PB 337608 PC 337608 PD 337608
PE 337608 PF 337608 PG 337608 PH 337608
PJ 337608 PL 337608 PM 337608

2nd Prize
Rs :500,000/-
PA 398132 (PALAKKAD)

3rd Prize
Rs :100,000/-
PA 628408 (ERNAKULAM)
PB 907600 (MALAPPURAM)
PC 307675 (Thiruvananthapuram)
PD 398673 (PALAKKAD)
PE 225633 (PALAKKAD)
PF 858560 (ALAPPUZHA)
PG 412438 (ALAPPUZHA)
PH 423002 (THRISSUR)
PJ 373963 (WAYANAD)
PK 609431 (ALAPPUZHA)
PL 739278 (KOTTAYAM)
PM 858744 (ALAPPUZHA)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0605 1129 1198 2083 3863
4153 4619 5510 5780 6764
7194 8129 8683 9344

5th Prize
Rs. 1,000/-
0156 0567 0988 1120 1305
2164 2440 2697 3755 3927
4105 4705 5144 5505 5951
6450 6552 7006 7601 7621
8019 8559 8900 9310 9523

6th Prize
Rs. 500/-
0085 0145 1023 1064 1333
1425 1659 1878 1898 1907
2042 2049 2295 2340 2536
2587 2820 3411 3457 3559
3815 4209 4553 4611 5120
5245 5361 5589 5943 5968
6043 6200 6242 6448 6566
6574 6750 6946 7366 7386
7613 7640 7743 7804 8177
8525 8557 9203 9514 9826

7th Prize
Rs. 100/-
0038 0138 0285 0292 0345
0437 0574 0639 0655 0749
0765 0939 0983 1106 1133
1139 1164 1203 1545 1670
1981 2022 2031 2052 2576
2618 2897 2999 3099 3263
3301 3362 3387 3401 3474
3517 3641 3693 3752 3925
4094 4099 4243 4271 4340
4483 4521 4522 4540 4545
4565 4708 4785 4790 4825
4870 5021 5104 5145 5148
5159 5211 5266 5484 5640
5656 5955 5998 6003 6005
6282 6491 6559 6742 6809
6811 7019 7070 7124 7184
7355 7383 7498 7591 7609
7709 7765 7773 7801 7900
7933 7934 8085 8097 8197
8343 8391 8465 8592 8593
8993 9220 9291 9298 9311
9367 9455 9496 9666 9853
9868 9945

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next Karunya Plus Lottery Draw will be held on 16/01/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram