» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, January 10, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 10-01-2020 Nirmal NR-155 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Nirmal Weekly Lottery No. NR-155th
Draw held on 10/01/2020

At GorkyBhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
NT 189822 (PALAKKAD)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
NN 189822 NO 189822 NP 189822 NR 189822
NS 189822 NU 189822 NV 189822 NW 189822
NX 189822 NY 189822 NZ 189822

2nd Prize
Rs :500,000/-
NN 835117 (PALAKKAD)

3rd Prize
Rs :100,000/-
NN 249043 (THRISSUR)
NO 856109 (KOTTAYAM)
NP 875729 (THRISSUR)
NR 290878 (KOTTAYAM)
NS 289830 (KOTTAYAM)
NT 514156 (ALAPPUZHA)
NU 178089 (PATHANAMTHITTA)
NV 682950 (KOTTAYAM)
NW 154659 (THRISSUR)
NX 902063 (KANNUR)
NY 747937 (IDUKKI)
NZ 393078 (KASARGODE)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
2427 3476 4343 5232 5805
6026 6028 6893 7321 7509
7682 9917

5th Prize
Rs. 1,000/-
0084 0999 1043 1059 1617
1869 2351 3132 3209 3373
3972 4109 4758 4955 5082
5649 5814 6219 6653 6800
7093 7325 7637 7832 8368
8555 8610 8936 9678 9864
9994

6th Prize
Rs. 500/-
0290 0532 0609 0784 0846
0948 1128 1321 1361 1524
2259 3005 3019 3169 3231
3247 3282 3652 3766 3776
3785 4103 4226 4325 4388
4537 4596 4662 4671 4886
4967 5000 5119 5215 5333
5615 6196 6395 6639 6895
7378 7390 7642 7718 8069
8096 8141 8250 8550 8620
8634 8738 8761 8822 9031
9094 9134 9169 9829 9956

7th Prize
Rs. 100/-
0016 0032 0115 0137 0224
0235 0429 0442 0569 0579
0641 0878 0992 1019 1102
1129 1211 1255 1293 1301
1319 1470 1813 1854 1859
1877 2013 2132 2137 2147
2319 2380 2449 2629 2767
2840 2901 2984 2997 3055
3116 3325 3595 3657 3764
3770 3808 3828 3984 4058
4110 4251 4286 4531 4675
4696 4721 4795 4797 4824
5088 5210 5254 5285 5695
5744 5927 6038 6100 6319
6435 6438 6480 6594 6697
6734 6777 7227 7274 7296
7305 7329 7339 7561 7569
7670 7754 8059 8116 8175
8243 8258 8263 8521 8619
8751 8814 8949 8992 9282
9406 9434 9502 9568 9616
9619 9771 9940

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next NIRMAL Weekly Lottery Draw will be held on 17/01/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram