» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, January 15, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 15-01-2020 Akshaya AK-428 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Akshaya Lottery No. AK-428th
Draw held on 15/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
AT 398949 (KANNUR)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AN 398949 AO 398949 AP 398949 AR 398949
AS 398949 AU 398949 AV 398949 AW 398949
AX 398949 AY 398949 AZ 398949

2nd Prize
Rs :500,000/-
AX 900026 (MALAPPURAM)

3rd Prize
Rs :100,000/-
AN 939243 (ERNAKULAM)
AO 820687 (PALAKKAD)
AP 197260 (THRISSUR)
AR 498250 (THRISSUR)
AS 673628 (IDUKKI)
AT 918953 (KOTTAYAM)
AU 473489 (PALAKKAD)
AV 744089 (PATHANAMTHITTA)
AW 359516 (KANNUR)
AX 161756 (KOZHIKKODE)
AY 635249 (PALAKKAD)
AZ 270603 (KOLLAM)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
1064 1065 1187 1379 2875
3172 5779 5807 6257 6978
7381 7751

5th Prize
Rs. 2,000/-
0829 1144 5350 7105 8969
9834

6th Prize
Rs. 1,000/-
1071 1099 1422 1682 1808
1860 2867 3157 3897 4061
4126 4306 4708 4963 5121
6707 7075 7187 7708 8256
8503 8664 8919 9027 9265

7th Prize
Rs. 500/-
0066 0358 0597 0787 1544
2012 2128 2449 2698 2809
3034 3047 3075 3081 3199
3273 3571 3685 3700 3860
3934 3940 4081 4284 4776
4905 5731 5909 5961 6615
6820 6915 7114 7152 7314
7337 7405 7830 7925 8013
8057 8156 8778 9355 9480
9686 9743 9901

8th Prize
Rs. 100/-
0259 0346 0408 0501 0536
0577 0741 0842 0853 0880
0897 0962 1088 1219 1389
1427 1519 1537 1593 1623
1624 1821 1904 1940 2019
2110 2178 2205 2237 2272
2407 2441 2468 2504 2899
2931 2965 3089 3300 3394
3464 3515 3551 3636 3990
4053 4111 4150 4217 4234
4406 4429 4542 4752 4796
5036 5104 5189 5200 5485
5493 5707 5860 5953 5986
6010 6272 6303 6323 6366
6428 6443 6452 6500 6632
6635 6870 7069 7230 7292
7390 7445 7545 7586 7709
7724 7839 8072 8296 8304
8364 8379 8431 8447 8451
8517 8612 8628 8658 8809
8820 8864 9272 9427 9439
9450 9454 9612 9793 9802
9804 9911

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next Akshaya Lottery Draw will be held on 22/01/2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram