» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, January 16, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 16-01-2020 Karunya Plus KN-299 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Karunya Plus Lottery No. KN-299th
Draw held on 16/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :7,000,000/-
PP 115691 (KOZHIKKODE)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
PN 115691 PO 115691 PR 115691 PS 115691
PT 115691 PU 115691 PV 115691 PW 115691
PX 115691 PY 115691 PZ 115691

2nd Prize
Rs :500,000/-
PW 970284 (PALAKKAD)

3rd Prize
Rs :100,000/-
PN 863156 (WAYANAD)
PO 646510 (IDUKKI)
PP 517730 (KASARGODE)
PR 396020 (PATHANAMTHITTA)
PS 255740 (KOLLAM)
PT 317885 (KASARGODE)
PU 483719 (MALAPPURAM)
PV 308948 (KOTTAYAM)
PW 351564 (KOLLAM)
PX 648073 (ALAPPUZHA)
PY 528086 (KOTTAYAM)
PZ 919003 (PALAKKAD)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0912 1049 2328 3207 3606
3735 5547 5736 7403 7541
8023 9833 9929 9942

5th Prize
Rs. 1,000/-
0000 0017 0909 1000 1654
2806 3379 3563 4222 4360
4455 4957 5419 5605 5840
6028 6184 6834 7048 7072
8767 9035 9364 9692 9919

6th Prize
Rs. 500/-
0060 0502 0622 0890 1322
1358 1535 1587 1803 1835
1988 2441 2675 2993 2994
3817 3895 3932 4200 4257
4768 4840 4928 4976 4984
5008 5015 6250 6341 6487
6657 6705 6894 6901 7103
7385 7670 8053 8271 8367
8591 8743 8774 8806 8839
8917 8962 9053 9469 9538

7th Prize
Rs. 100/-
0079 0086 0222 0318 0341
0614 0629 0728 0844 0913
0928 1094 1179 1233 1307
1362 1570 1664 1669 1687
1749 1833 1881 1917 1937
2083 2169 2399 2627 2647
2709 2844 2884 3092 3206
3269 3324 3386 3496 3530
3540 3667 3752 3873 4038
4047 4073 4148 4393 4397
4434 4502 4505 4539 4702
4798 4845 4897 5048 5110
5114 5167 5169 5684 5899
5913 6050 6156 6191 6233
6427 6460 6550 6708 6887
6946 7027 7032 7146 7202
7272 7332 7455 7490 7762
8036 8063 8232 8359 8411
8415 8437 8483 8588 8607
8621 8674 8719 8781 8836
8992 8997 9054 9215 9255
9525 9547 9604 9763 9851
9970 9992

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next Karunya Plus Lottery Draw will be held on 23/01/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram