» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, January 17, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 17-01-2020 Nirmal NR-156 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Nirmal Weekly Lottery No. NR-156th
Draw held on 17/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
NH 256223 (Thiruvananthapuram)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
NA 256223 NB 256223 NC 256223 ND 256223
NE 256223 NF 256223 NG 256223 NJ 256223
NK 256223 NL 256223 NM 256223

2nd Prize
Rs :500,000/-
NM 488268 (KOLLAM)

3rd Prize
Rs :100,000/-
NA 748090 (KOTTAYAM)
NB 305325 (PALAKKAD)
NC 779009 (THRISSUR)
ND 627347 (THRISSUR)
NE 484003 (KANNUR)
NF 938452 (ERNAKULAM)
NG 683524 (KASARGODE)
NH 862762 (KASARGODE)
NJ 758188 (WAYANAD)
NK 499954 (ALAPPUZHA)
NL 658228 (KOZHIKKODE)
NM 175418 (Thiruvananthapuram)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0932 1924 2052 3628 3918
4872 5034 6393 7519 8345
9140 9888

5th Prize
Rs. 1,000/-
0518 0582 0795 0882 1299
1552 1585 2095 2254 2316
2447 2925 3253 4127 4141
4671 4750 4928 5382 5460
5668 5952 6104 6908 7743
8156 9063 9141 9598 9690
9833

6th Prize
Rs. 500/-
0007 0026 0073 0084 0616
0634 0840 0963 0970 1168
1171 1240 1469 1519 1629
1655 1676 1822 1976 2143
2603 2656 2728 3021 3461
3476 3557 3793 4455 4480
4503 4520 4540 4848 5057
5126 5375 6034 6169 6254
6521 6691 7057 7140 7604
7646 7850 7965 8081 8339
8369 8371 8749 8771 8788
9322 9377 9478 9534 9716

7th Prize
Rs. 100/-
0113 0115 0306 0483 0564
0668 0755 0983 0989 1077
1290 1317 1404 1606 1641
1647 1682 1690 1709 1788
1865 1959 2000 2172 2372
2511 2517 2573 2580 2630
2683 2859 3200 3233 3250
3397 3542 3597 3654 3707
3719 3808 3864 3912 3934
4236 4343 4547 4608 4689
4731 4890 5059 5165 5217
5312 5362 5446 5620 5641
5699 5967 6077 6083 6217
6411 6421 6447 6558 6613
6614 6730 6860 7040 7084
7158 7203 7392 7592 7660
7693 7720 7764 7841 7931
8037 8053 8057 8066 8154
8269 8280 8555 8567 8680
8879 8937 9088 9100 9107
9186 9364 9518 9552 9697
9731 9747 9874

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next NIRMAL Weekly Lottery Draw will be held on 24/01/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram