» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, January 18, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 18-01-2020 Karunya KR-431 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Karunya Lottery No. KR-431st
Draw held on 18/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :10,000,000/-
KO 828847 (KOZHIKKODE)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
KM 828847 KP 828847 KS 828847 KT 828847
KU 828847 KW 828847 KX 828847 KY 828847
KZ 828847

2nd Prize
Rs :1,000,000/-
KM 664708 (KANNUR)

3rd Prize
Rs :100,000/-
KM 686004 (PATHANAMTHITTA)
KO 432513 (KANNUR)
KP 214569 (IDUKKI)
KS 386168 (ALAPPUZHA)
KT 508597 (THRISSUR)
KU 674803 (THRISSUR)
KW 799677 (KOLLAM)
KX 790102 (ALAPPUZHA)
KY 123880 (Thiruvananthapuram)
KZ 350171 (THRISSUR)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0020 0468 0892 1514 1572
1935 2613 3688 4036 4243
4674 4980 5076 5436 6804
7375 7773 7848 8405 8418
9652

5th Prize
Rs. 2,000/-
0163 1719 1860 2081 2346
2709 3199 6173 6208 6761

6th Prize
Rs. 1,000/-
0030 0553 0816 1048 1137
1149 1221 1410 1830 2052
2133 2338 2537 2833 2935
3317 3568 3740 3941 4644
4961 5597 5648 5904 6014
6796 6811 6854 7179 7260
7355 7406 7553 7714 7946
8458 8545 8955 9654 9837
9869

7th Prize
Rs. 500/-
0227 0254 0315 0565 0621
0622 0626 0735 0790 0805
1097 1116 1165 1250 1302
1350 1681 1815 1823 2110
2205 2435 2516 2586 2620
2791 2794 3053 3220 3495
3525 3575 3617 3808 3979
4170 4256 4265 4738 4817
4981 5041 5260 5307 5423
5429 5649 5667 5849 6024
6065 6240 6364 6447 6597
6705 6726 6980 7043 7218
7353 7386 7521 7531 7537
7660 7789 8012 8305 8320
8390 8461 8960 9053 9082
9133 9310 9435 9650 9763
9888

8th Prize
Rs. 100/-
0089 0135 0211 0302 0327
0563 0862 0874 0905 0959
1068 1161 1200 1227 1480
1670 1730 1763 1785 1801
1882 1888 1958 1981 2115
2258 2393 2419 2464 2630
2720 2786 2811 2823 3143
3303 3338 3373 3458 3630
3685 3944 4148 4244 4324
4506 4537 4558 4561 4664
4726 4757 4759 4897 4904
4908 5006 5063 5229 5242
5454 5465 5527 5810 5868
5876 5907 5951 5974 6003
6046 6134 6205 6284 6399
6487 6531 6651 6906 6988
7109 7113 7178 7203 7301
7565 7645 7803 7834 7871
7882 8028 8039 8082 8092
8198 8204 8302 8348 8385
8425 8431 8520 8815 8827
8905 9018 9054 9055 9150
9211 9528 9615 9618 9662
9801 9809 9818 9947 9997

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next Karunya Lottery Draw will be held on 25/01/2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram