» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, January 4, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 04-01-2020 Karunya KR-429 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Karunya Lottery No. KR-429th
Draw held on 04/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :10,000,000/-
KX 374730 (WAYANAD)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
KM 374730 KO 374730 KP 374730 KS 374730
KT 374730 KU 374730 KW 374730 KY 374730
KZ 374730

2nd Prize-
Rs :1,000,000/-
KW 733577 (KANNUR)

3rd Prize
Rs :100,000/-
KM 425196 (Thiruvananthapuram)
KO 694275 (KOLLAM)
KP 685506 (KOZHIKKODE)
KS 499134 (IDUKKI)
KT 665568 (THRISSUR)
KU 498142 (IDUKKI)
KW 843270 (THRISSUR)
KX 610730 (WAYANAD)
KY 725972 (KOTTAYAM)
KZ 798332 (KANNUR)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0079 0194 0351 1082 1278
1832 2786 3483 3563 3634
3757 3927 4425 6213 6582
6847 7980 8452 8551 9098
9657

5th Prize
Rs. 2,000/-
1038 1121 1607 4345 5662
6299 6887 6919 8098 8221

6th Prize
Rs. 1,000/-
0195 0345 0390 0429 1160
1317 1392 1424 2036 2082
2151 2404 2647 2939 3015
3190 3529 4588 4700 4728
4911 5001 5098 5106 5589
5613 6082 6091 6667 7191
7273 7321 7336 8238 8290
8300 8360 8481 9278 9730
9881

7th Prize
Rs. 500/-
0118 0131 0186 0198 0279
0499 0517 0518 0622 1010
1147 1337 1368 1459 1712
1731 2034 2248 2253 2466
2567 2581 2630 2694 2743
2895 3258 3373 3435 3504
3779 3856 3900 3963 4183
4287 4307 4309 4605 4803
4841 5038 5085 5305 5577
5618 5672 5836 5883 6083
6148 6367 6402 6408 6509
6521 6854 6908 6912 7193
7322 7750 7874 7886 7914
7967 8277 8411 8412 8447
8529 8666 8780 8902 9056
9061 9265 9463 9501 9697
9905

8th Prize
Rs. 100/-
0006 0007 0172 0181 0220
0388 0453 0456 0474 0645
0681 0709 0711 0815 0879
0893 0909 0922 1023 1050
1164 1291 1348 1381 1874
1943 1974 2144 2243 2327
2335 2428 2479 2644 2713
2766 2793 3042 3100 3236
3263 3329 3332 3493 3537
3556 3643 3669 4099 4291
4418 4421 4447 4485 4733
4812 4932 5049 5513 5567
5660 5725 5888 6066 6092
6391 6449 6522 6618 6649
6735 6741 6821 6827 6963
7084 7375 7575 7579 7724
7865 7889 7942 7953 8030
8124 8129 8135 8150 8233
8261 8296 8322 8342 8446
8484 8573 8623 8649 8662
8710 8777 8817 8827 8861
8954 9054 9298 9336 9373
9384 9417 9436 9487 9533
9700 9722 9802 9826 9866

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next Karunya Lottery Draw will be held on 11/01/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram