» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, January 3, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 03-01-2020 Nirmal NR-154 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Nirmal Weekly Lottery No. NR-154th
Draw held on 03/01/2020

At GorkyBhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
NK 845074 (ERNAKULAM)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
NA 845074 NB 845074 NC 845074 ND 845074
NE 845074 NF 845074 NG 845074 NH 845074
NJ 845074 NL 845074 NM 845074

2nd Prize
Rs :500,000/-
NK 533404 (KOZHIKKODE)

3rd Prize
Rs :100,000/-
NA 280818 (PATHANAMTHITTA)
NB 314209 (KOTTAYAM)
NC 450967 (KOTTAYAM)
ND 411665 (KOZHIKKODE)
NE 224488 (KOLLAM)
NF 125404 (Thiruvananthapuram)
NG 600963 (PALAKKAD)
NH 730564 (WAYANAD)
NJ 741795 (KOZHIKKODE)
NK 538639 (KANNUR)
NL 530431 (ALAPPUZHA)
NM 766114 (KANNUR)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
1268 2017 3608 4162 4187
4230 5425 6216 6644 8291
8792 9460

5th Prize
Rs. 1,000/-
0478 0492 1221 1374 1553
2087 2093 2303 2445 2479
2564 2592 3318 3556 4228
4568 4667 5149 5235 5392
6361 8317 8417 8422 8541
8711 9216 9361 9524 9585
9602

6th Prize
Rs. 500/-
0108 0114 0276 0483 0490
0661 1190 1218 1573 1870
1890 1984 2128 2181 2311
2314 2549 2680 2965 3076
3177 3531 3773 4630 4899
4944 5326 5431 5551 5565
6114 6158 6217 6261 6276
6439 6520 6700 6943 6975
7130 7210 7510 7569 7754
7981 7986 8259 8293 8638
8831 8854 8920 9100 9165
9412 9427 9534 9548 9947

7th Prize
Rs. 100/-
0066 0117 0143 0219 0289
0371 0398 0448 0495 0769
0791 0807 0950 1134 1137
1520 1784 2025 2075 2196
2524 2536 2594 2649 2776
2825 2840 2919 3000 3093
3181 3274 3306 3390 3523
3591 3952 3965 3990 4234
4333 4505 4767 4774 4824
4842 4959 5144 5234 5384
5391 5656 5670 5742 5804
5926 5948 5978 6225 6306
6381 6443 6576 6583 6652
6731 6806 6807 6908 6973
7015 7132 7141 7391 7400
7487 7651 7751 7803 7951
8061 8155 8218 8334 8470
8679 8682 8826 8941 9012
9059 9081 9099 9115 9120
9210 9243 9418 9419 9446
9484 9513 9565 9583 9678
9753 9864 9975

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next NIRMAL Weekly Lottery Draw will be held on 10/01/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram