» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, January 2, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 02-01-2020 Karunya Plus KN-297 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Akshaya Lottery No. AK-426th
Draw held on 01/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
AP 423449 (PALAKKAD)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AN 423449 AO 423449 AR 423449 AS 423449
AT 423449 AU 423449 AV 423449 AW 423449
AX 423449 AY 423449 AZ 423449

2nd Prize
Rs :500,000/-
AT 225045 (KOTTAYAM)

3rd Prize
Rs :100,000/-
AN 388700 (KANNUR)
AO 850355 (IDUKKI)
AP 434420 (KOZHIKKODE)
AR 317722 (PALAKKAD)
AS 205741 (ERNAKULAM)
AT 510904 (KOZHIKKODE)
AU 672673 (KOTTAYAM)
AV 767249 (PALAKKAD)
AW 151585 (KOLLAM)
AX 160121 (PALAKKAD)
AY 179126 (KOTTAYAM)
AZ 717112 (KASARGODE)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
2505 3639 3950 6510 6675
7189 7554 7869 9326 9658
9823 9873

5th Prize
Rs. 2,000/-
1762 3674 4080 6314 6998
9881

6th Prize
Rs. 1,000/-
0195 1786 2007 2638 2926
3145 3499 3667 3745 3906
3916 4349 4996 5420 5524
6112 6333 6544 7112 7260
8007 8145 8815 9084 9886

7th Prize
Rs. 500/-
0050 1376 1493 1810 2024
2048 2266 2460 2480 2554
2670 2905 3323 3327 3443
3471 3533 3808 3901 3922
4474 4637 4684 5305 5348
5752 5798 6798 7006 7079
7097 7165 7546 7620 7789
7828 8074 8171 8263 8438
8499 8667 9116 9128 9302
9305 9465 9514

8th Prize
Rs. 100/-
0138 0147 0217 0250 0428
0438 0611 0626 0895 0916
0956 1161 1165 1194 1235
1252 1260 1324 1345 1353
1409 1420 1617 1671 1866
1879 1977 2070 2122 2308
2562 2582 2657 2765 3054
3073 3370 3384 3392 3395
3416 3481 3510 3579 3608
3641 3712 3755 3863 3881
3951 3968 4242 4265 4272
4305 4312 4321 4342 4493
4621 4721 4938 4985 5012
5097 5325 5349 5402 5414
5504 5832 5836 5966 6041
6225 6313 6465 6665 6839
6910 7093 7191 7275 7578
7686 7714 7875 7955 7992
8100 8443 8462 8477 8624
8625 8904 9051 9105 9213
9241 9245 9246 9512 9553
9575 9586 9623 9741 9786
9927 9957

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next Akshaya Lottery Draw will be held on 08/01/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram