» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, January 24, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 24-01-2020 Nirmal NR-157 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Nirmal Weekly Lottery No. NR-157th
Draw held on 24/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
NY 855556 (PATHANAMTHITTA)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
NN 855556 NO 855556 NP 855556 NR 855556
NS 855556 NT 855556 NU 855556 NV 855556
NW 855556 NX 855556 NZ 855556

2nd Prize
Rs :500,000/-
NZ 668703 (PALAKKAD)

3rd Prize
Rs :100,000/-
NN 780589 (KOTTAYAM)
NO 810247 (MALAPPURAM)
NP 501819 (THRISSUR)
NR 626732 (ALAPPUZHA)
NS 181160 (KOLLAM)
NT 422778 (ERNAKULAM)
NU 227751 (ALAPPUZHA)
NV 241798 (KOTTAYAM)
NW 898521 (MALAPPURAM)
NX 186042 (IDUKKI)
NY 832379 (KOLLAM)
NZ 183704 (KOLLAM)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
1598 2025 2166 2521 2730
3314 5017 6490 7435 7723
7864 8944

5th Prize
Rs. 1,000/-
0133 0267 0297 0656 0819
1680 2102 2212 2359 2670
3044 3201 3509 3630 3666
4274 4325 4747 4769 5155
5751 6218 7024 7104 7218
7392 7541 8029 8187 8613
9326

6th Prize
Rs. 500/-
0150 0173 0527 0872 0899
1010 1272 1452 1491 1581
1759 1815 1974 1998 2024
2487 2715 3135 3366 3463
3996 4145 4303 4330 4372
4509 4849 5027 5173 5228
5692 6198 6432 6653 6688
6804 7242 7396 7570 7603
7725 7955 7973 8004 8174
8305 8429 8442 8489 8627
8686 8696 9274 9313 9337
9455 9734 9806 9836 9932

7th Prize
Rs. 100/-
0020 0052 0075 0092 0439
0493 0687 0717 0843 0973
1049 1471 1490 1535 1573
1944 1996 2014 2059 2144
2311 2415 2501 2506 2523
2590 2597 2793 2814 3001
3095 3128 3193 3563 3590
3918 4024 4306 4368 4373
4439 4877 4975 4978 5307
5355 5449 5451 5603 5637
5667 5695 5765 5766 5914
5942 5944 6108 6251 6279
6378 6537 6650 6689 6725
6793 6894 6971 6996 7237
7274 7464 7543 7718 7721
7777 7831 7848 7914 7970
7982 8075 8134 8195 8272
8469 8571 8573 8622 8625
8809 8825 8969 8991 9087
9148 9229 9238 9293 9368
9382 9529 9714 9743 9760
9768 9802 9976

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next NIRMAL Weekly Lottery Draw will be held on 31/01/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram