» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, January 25, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 25-01-2020 Karunya KR-432 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Karunya Lottery No. KR-432nd
Draw held on 25/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :10,000,000/-
KK 177024 (PALAKKAD)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
KA 177024 KB 177024 KC 177024 KD 177024
KE 177024 KG 177024 KH 177024 KJ 177024
KL 177024

2nd Prize
Rs :1,000,000/-
KH 514135 (ERNAKULAM)

3rd Prize
Rs :100,000/-
KA 269615 (IDUKKI)
KB 280611 (WAYANAD)
KC 621185 (KOTTAYAM)
KD 519073 (MALAPPURAM)
KE 448192 (KASARGODE)
KG 595789 (WAYANAD)
KH 199607 (MALAPPURAM)
KJ 150839 (KOZHIKKODE)
KK 199852 (MALAPPURAM)
KL 282651 (KOZHIKKODE)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0184 0518 0743 0949 1458
1583 2454 2659 2717 3297
3416 3606 4311 4833 5768
5960 6065 8520 9046 9248
9558

5th Prize
Rs. 2,000/-
1614 2286 2305 2486 3336
5204 8509 9050 9729 9815

6th Prize
Rs. 1,000/-
0059 0116 0233 0789 0974
1295 1461 1774 2014 2044
3109 3976 4020 4030 4611
4852 5222 5399 5746 5951
6099 6105 6387 6429 6605
6822 6882 6906 6935 6974
7025 7177 7202 7214 7289
7396 7435 7476 8676 9195
9758

7th Prize
Rs. 500/-
0022 0243 0560 0831 1305
1392 1443 1795 1953 2033
2361 2402 2722 2875 3028
3086 3205 3426 3563 3918
4066 4109 4128 4183 4396
4419 4502 4545 4706 4719
4775 4894 5015 5035 5094
5242 5275 5338 5342 5401
5499 5734 5897 5932 5972
5997 6043 6136 6156 6190
6317 6634 6678 6679 6990
7461 7466 7678 7746 7928
8001 8078 8112 8114 8298
8376 8400 8508 9027 9118
9161 9181 9293 9364 9418
9565 9640 9665 9874 9910
9933

8th Prize
Rs. 100/-
0052 0114 0338 0355 0419
0469 0486 0511 0562 0703
0830 0839 0846 0886 1027
1030 1060 1093 1096 1174
1184 1328 1380 1500 1521
1530 1827 2078 2113 2119
2204 2311 2579 2630 2954
2957 3218 3352 3418 3647
3660 3748 3795 3819 3878
3927 3966 3983 4246 4292
4303 4338 4459 4485 4531
4654 4765 4824 4840 4933
4996 5053 5191 5259 5262
5497 5623 5636 5646 5738
5823 6069 6093 6137 6236
6460 6535 6642 6656 6754
6813 6985 6997 7039 7061
7313 7440 7446 7458 7473
7532 7538 7558 7610 7611
7647 7708 7743 8010 8059
8116 8136 8166 8222 8250
8285 8523 8743 8744 8850
9076 9259 9356 9430 9460
9548 9596 9633 9702 9730

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next Karunya Lottery Draw will be held on 01/02/2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram