» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, January 27, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 27-01-2020 Win Win W-549 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

WIN-WIN Lottery No. W-549th
Draw held on 27/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,500,000/-
WS 196961 (WAYANAD)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
WN 196961 WO 196961 WP 196961 WR 196961
WT 196961 WU 196961 WV 196961 WW 196961
WX 196961 WY 196961 WZ 196961

2nd Prize
Rs :1,000,000/-
WR 763556 (MALAPPURAM)

3rd Prize
Rs :100,000/-
WN 134069 (ALAPPUZHA)
WO 119021 (KOLLAM)
WP 373778 (ERNAKULAM)
WR 202040 (KOLLAM)
WS 491265 (ERNAKULAM)
WT 828412 (IDUKKI)
WU 778260 (KOTTAYAM)
WV 195925 (WAYANAD)
WW 308966 (PALAKKAD)
WX 641632 (PALAKKAD)
WY 530197 (Thiruvananthapuram)
WZ 900959 (KANNUR)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0099 1006 1707 4856 6183
6315 7127 7535 8177 8969
9281 9551

5th Prize
Rs. 1,000/-
0006 0766 1074 1078 1148
1742 2407 2535 2646 2976
3185 3450 4500 4939 5196
5238 5309 5431 5730 6416
6741 6879 7748 8124 8437
8781 8844 8986 9333 9400

6th Prize
Rs. 500/-
0290 0391 0398 0425 0752
0819 1174 1285 1301 1308
1514 1659 1798 1925 2296
2395 2454 2460 2529 2592
2904 2926 2933 3599 3762
3856 4240 4333 4450 4678
4733 4863 4864 4924 5070
5080 5879 5936 5948 6097
6517 6589 6690 6828 6903
7024 7296 7864 8090 8381
8537 8550 8563 8707 8850
8899 8903 9070 9115 9727

7th Prize
Rs. 100/-
0022 0043 0221 0294 0319
0452 0515 0813 1073 1109
1114 1252 1294 1420 1449
1452 1633 1679 1900 2004
2007 2016 2022 2102 2140
2154 2293 2325 2391 2394
2492 2715 2900 2963 3007
3108 3160 3296 3434 3561
3682 3705 3776 3860 4075
4384 4389 4445 4480 4797
4834 5060 5112 5395 5471
5490 5654 5670 5738 5799
5826 5908 5992 6011 6061
6086 6140 6211 6309 6451
6462 6540 6587 6645 6732
6733 6771 6819 6989 7079
7126 7246 7251 7350 7514
7621 8162 8179 8243 8369
8441 8450 8463 8567 8637
8682 8684 8872 9036 9163
9290 9298 9314 9370 9815
9848 9959 9968

 The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next WIN-WIN Lottery Draw will be held on 03/02/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram