» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, January 31, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 31-01-2020 Nirmal NR-158 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT


kerala.gov.in

Nirmal Weekly Lottery No. NR-158th
Draw held on 31/01/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
NC 846095 (KOLLAM)

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
NA 846095 NB 846095 ND 846095 NE 846095
NF 846095 NG 846095 NH 846095 NJ 846095
NK 846095 NL 846095 NM 846095

2nd Prize
Rs :500,000/-
NC 938462 (ALAPPUZHA)

3rd Prize
Rs :100,000/-
NA 317455 (THRISSUR)
NB 313053 (PALAKKAD)
NC 667799 (KANNUR)
ND 294188 (ERNAKULAM)
NE 303332 (THRISSUR)
NF 154376 (KANNUR)
NG 163153 (IDUKKI)
NH 639031 (PALAKKAD)
NJ 809200 (WAYANAD)
NK 888035 (ERNAKULAM)
NL 126897 (ERNAKULAM)
NM 949726 (KOLLAM)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0273 1281 2849 2888 3847
4106 4512 6595 6691 7748
7896 9749

5th Prize
Rs. 1,000/-
0165 1219 1339 2083 2770
2810 2973 3397 3652 3686
3731 3735 4241 5475 5633
5982 6170 6271 6502 6650
6682 6780 7419 7659 7818
7913 8152 8195 8224 8469
8476

6th Prize
Rs. 500/-
0049 0144 0151 0286 0511
0931 1044 1140 1177 1206
1405 1528 2275 2280 2500
2528 2798 2940 3005 3008
3011 3039 3415 3421 3679
3835 3979 4054 4080 4279
4326 4469 4834 5247 5295
5387 6567 6740 6741 6840
7156 7319 7344 7615 8020
8037 8117 8190 8275 8285
8349 8617 8791 9060 9075
9243 9246 9970 9985 9997

7th Prize
Rs. 100/-
0303 0430 0448 0520 0533
0593 0626 0662 0799 0873
0970 1090 1228 1400 1409
1410 1553 1662 1692 1809
1828 1914 1933 2164 2189
2488 2524 2580 2646 2681
2698 2830 2993 2995 3107
3287 3392 3461 3471 3512
3520 3562 3698 3753 3808
3863 3931 4166 4255 4280
4381 4451 4454 4576 4599
4664 4669 4962 5157 5364
5466 5588 5599 5896 6059
6093 6145 6225 6383 6446
6528 6573 6593 6710 6737
6743 6746 6784 6868 6996
7144 7340 7365 7403 7453
7549 7572 7617 7628 7631
7794 7825 7848 8246 8258
8400 8525 8666 8821 8914
8925 8948 9182 9277 9360
9580 9699 9900

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next NIRMAL Weekly Lottery Draw will be held on 07/02/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram