» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, February 1, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 01-02-2020 Karunya KR-433 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

www.kerala.gov.in

Karunya Lottery No. KR-433rd
DRAW held on 01/02/2020

At Gorkybhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :10,000,000/-
KT 410895 (THIRUVANANTHAPURAM)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
KM 410895 KO 410895 KP 410895 KS 410895 KU 410895 KW 410895 KX 410895 KY 410895 KZ 410895


2nd Prize
Rs :1,000,000/-
KT 499665 (PATHANAMTHITTA)


3rd Prize
Rs :100,000/-
KM 409848 (THIRUVANANTHAPURAM)
KO 291015 (PALAKKAD)
KP 762879 (THIRUVANANTHAPURAM)
KS 265055 (IDUKKI)
KT 444479 (PALAKKAD)
KU 778411 (ERNAKULAM)
KW 288219 (THRISSUR)
KX 776275 (ERNAKULAM)
KY 357849 (KANNUR)
KZ 827510 (THRISSUR)


For The Tickets Ending With The Following Numbers


4th Prize
Rs. 5,000/-
0597 1418 1547 2258 2456 2693 3935 4766 5226 5487 5494 5920 6171 7144 7741 8250 8296 8831 9073 9435 9447


5th Prize
Rs. 2,000/-
0475 1936 2583 3066 5372 5817 6976 7938 8397 9859


6th Prize
Rs. 1,000/-
0458 0771 0915 1219 1436 2302 2558 2570 3043 3056 3089 3447 3535 3586 4922 4990 5195 5793 5801 5830 6014 6120 6138 6659 7142 7213 7450 7474 7516 7572 8464 8515 8518 8768 8949 9001 9253 9310 9415 9726 9944


7th Prize
Rs. 500/-
0091 0314 0711 0721 0884 0986 1235 1247 1260 1385 1455 1594 1613 1640 1856 1857 1870 1889 2075 2262 2327 2496 2592 2830 3016 3077 3079 3120 3186 3277 3582 3649 3797 3906 3918 3986 4098 4162 4399 4462 4463 5019 5176 5297 5300 5304 5398 5518 5562 5699 5707 5721 5766 5782 5800 5838 5876 6331 6364 6479 7136 7251 7269 7302 7313 7631 7740 8141 8145 8536 8605 8671 8780 9081 9213 9327 9771 9846 9858 9899 9960


8th Prize
Rs. 100/-
0119 0198 0299 0521 0585 0641 0806 0822 0910 1071 1079 1101 1246 1299 1313 1367 1523 1676 1725 1890 1930 1998 2013 2020 2058 2073 2082 2121 2237 2356 2361 2474 2491 2525 2623 2720 2747 2929 3091 3431 3450 3554 3794 3859 3866 3939 3948 3982 4028 4039 4120 4381 4440 4533 4560 4660 4905 4907 4909 5097 5158 5316 5328 5366 5369 5409 5426 5468 5540 5622 5646 5649 5682 5744 5775 5898 6056 6311 6448 6541 6618 6633 6640 6705 6753 6819 7017 7180 7183 7261 7309 7326 7437 7548 7654 7667 7685 7752 7792 7811 7850 7902 7905 7932 7955 8014 8076 8244 8595 8637 8732 8746 8924 8925 9043 9217 9632 9731 9853 9874


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next Karunya Lottery Draw will be held on 08/02/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram