» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, February 5, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 05-02-2020 Akshaya AK-431 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

Wednesday - February 2020
kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Akshaya Lottery No. AK-431st
DRAW held on 05/02/2020
Kerala Lottery Results : At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
AA 465029 (IDUKKI)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AB 465029 AC 465029 AD 465029 AE 465029 AF 465029 AG 465029 AH 465029 AJ 465029 AK 465029 AL 465029 AM 465029


2nd Prize
Rs :500,000/-
AD 412598 (WAYANAD)


3rd Prize
Rs :100,000/-
AA 683415 (KOLLAM)
AB 711704 (MALAPPURAM)
AC 484257 (ALAPPUZHA)
AD 272603 (THIRUVANANTHAPURAM)
AE 521525 (THIRUVANANTHAPURAM)
AF 286974 (ALAPPUZHA)
AG 187804 (PATHANAMTHITTA)
AH 669904 (ALAPPUZHA)
AJ 194407 (ERNAKULAM)
AK 563587 (THRISSUR)
AL 272338 (THIRUVANANTHAPURAM)
AM 953977 (PALAKKAD)


For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
1532 1615 2301 2393 4542 7151 7721 8092 8288 8910 9153 9517


5th Prize
Rs. 2,000/-
2236 2447 2621 6480 8980 9222


6th Prize
Rs. 1,000/-
0003 0907 1235 1410 1633 1671 1874 2315 2581 3293 3468 3642 4530 4614 5013 5168 5343 7494 7690 7707 8173 8307 9439 9572 9605


7th Prize
Rs. 500/-
0733 0830 1199 1483 1650 1808 2211 2522 3083 3150 3157 3357 4036 4136 4166 4527 4573 4874 5275 5389 5468 5600 5638 5668 6163 6220 6245 6348 6393 6597 6764 6801 6966 7127 7171 7176 7529 7570 7581 7831 8112 8281 8300 8921 9561 9573 9845 9869


8th Prize
Rs. 100/-
0022 0026 0185 0284 0486 0565 0676 0687 0825 1113 1243 1380 1562 1754 1924 2012 2015 2069 2071 2352 2377 2410 2436 2438 2472 2485 2533 2552 2680 2726 2741 3111 3248 3344 3407 3525 3831 3880 3903 3912 3926 3967 4019 4024 4079 4097 4133 4179 4249 4356 4399 4557 4777 4799 4976 5073 5085 5127 5129 5139 5149 5244 5328 5553 5652 5892 5901 6036 6086 6161 6231 6258 6387 6455 6628 6689 6768 7032 7079 7080 7101 7103 7175 7297 7381 7446 7473 7476 7477 7512 7514 7938 7971 8013 8078 8100 8462 8725 8867 8994 9087 9115 9186 9221 9235 9361 9417 9473 9496 9504 9808 9910


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next, Akshaya Lottery Draw will be held on 12/02/2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram