» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, February 6, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 06-02-2020 Karunya Plus KN-302 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

Thursday - January 2020
kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Karunya Plus Lottery No. KN-302nd


Kerala Lottery Result Draw held on 06/02/2020
At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :7,000,000/-
PF 584995 (KANNUR)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
PA 584995 PB 584995 PC 584995 PD 584995 PE 584995 PG 584995 PH 584995 PJ 584995 PK 584995 PL 584995 PM 584995


2nd Prize
Rs :500,000/-
PB 325814 (ERNAKULAM)


3rd Prize
Rs :100,000/-

PA 828164 (IDUKKI)
PB 729598 (KOTTAYAM)
PC 833464 (KASARGODE)
PD 547624 (THRISSUR)
PE 864856 (ERNAKULAM)
PF 587355 (ALAPPUZHA)
PG 834306 (ERNAKULAM)
PH 341664 (KOLLAM)
PJ 198632 (ERNAKULAM)
PK 655208 (KASARGODE)
PL 291999 (PALAKKAD)

PM 183457 (THRISSUR)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0662 1482 2395 3055 3444 4095 4203 4869 5962 6181 6823 7118 7436 9552


5th Prize
Rs. 1,000/-
0033 0136 0518 0773 0918 1063 2467 2473 2495 3249 3379 4204 6329 6797 7442 7988 8100 8341 8742 8862 8931 9008 9615 9680 9787


6th Prize
Rs. 500/-
0003 0180 0220 0329 0544 0582 0631 0647 0678 0718 0800 1138 1323 1485 1567 1582 1606 3542 3662 3743 3779 4014 4392 4547 4733 4919 5227 5363 5543 5605 5877 5916 6531 6545 6588 7090 7686 7834 8255 8298 8485 8546 8845 9054 9299 9336 9347 9756 9860 9891


7th Prize
Rs. 100/-
0188 0277 0420 0509 0635 0673 0708 0747 0957 1125 1206 1212 1325 1353 1384 1481 1666 1710 2025 2212 2263 2418 2479 2526 2540 2682 2893 2938 2983 2985 3020 3051 3089 3287 3317 3460 3517 3575 3740 3809 3856 3939 3977 3978 4344 4360 4762 4836 5024 5052 5086 5096 5326 5331 5478 5489 5527 5568 5586 5693 5712 5766 6063 6140 6240 6265 6303 6669 6694 6864 6892 6978 7019 7033 7170 7175 7190 7362 7376 7382 7405 7458 7482 7504 7555 7656 7892 7893 7972 8217 8445 8469 8498 8510 8714 8769 8896 8922 9026 9038 9179 9225 9240 9329 9429 9446 9605 9806 9850 9859 9926 9999The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next Karunya Plus Lottery Draw will be held on 13/02/2020 at Gorkybhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram