» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, February 7, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 07-02-2020 Nirmal NR-159 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

Friday - February 2020
kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Nirmal Weekly Lottery Lottery No. NR-159th
DRAW held on 07/02/2020


At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram
1st Prize
Rs :6,000,000/-
NX 347268 (KANNUR)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
NN 347268 NO 347268 NP 347268 NR 347268 NS 347268 NT 347268 NU 347268 NV 347268 NW 347268 NY 347268 NZ 347268


2nd Prize
Rs :500,000/-
NU 260840 (THIRUVANANTHAPURAM)


3rd Prize
Rs :100,000/-
NN 201687 (KANNUR)
NO 505887 (PALAKKAD)
NP 261496 (THIRUVANANTHAPURAM)
NR 830550 (IDUKKI)
NS 885569 (ERNAKULAM)
NT 526151 (THRISSUR)
NU 147212 (KASARGODE)
NV 278872 (WAYANAD)
NW 234861 (PALAKKAD)
NX 174557 (WAYANAD)
NY 265077 (IDUKKI)
NZ 556354 (KOLLAM)


For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0400 1314 1433 2113 2923 2965 3030 3377 6983 9125 9503 9790


5th Prize
Rs. 1,000/-
0536 0845 0869 1076 1714 2352 2488 2912 3254 3896 3974 4157 4201 4303 4948 5172 5287 5733 5956 6279 6622 7024 7060 7100 7718 7730 8244 8299 8635 8701 9988


6th Prize
Rs. 500/-
0151 0311 0354 0380 0443 0466 0487 0607 0834 0999 1157 1419 1849 2246 2263 2333 2438 2499 2908 3198 3555 3591 3881 3963 4120 4125 4178 4272 4451 4454 4587 5030 5280 5374 5506 5987 5994 6434 6500 6652 7164 7181 7408 7861 7964 8366 8442 8482 8598 8694 8816 8880 8924 8946 9144 9281 9421 9513 9746 9832


7th Prize
Rs. 100/-
0021 0088 0177 0193 0212 0215 0631 0663 0664 0668 0876 0921 0934 0959 1165 1177 1216 1535 1574 1906 1909 1952 2007 2038 2098 2110 2239 2242 2269 2274 2511 2683 2756 2988 3009 3334 3384 3433 3586 3672 3700 3714 3969 4040 4071 4112 4333 4384 4653 4712 4814 4851 5158 5164 5185 5298 5386 5438 5550 5706 5779 5827 5908 5909 5982 6047 6162 6367 6473 6538 6542 6603 6772 7062 7089 7099 7161 7287 7325 7498 7499 7597 7673 7689 7699 7728 7809 7822 7855 8060 8072 8252 8346 8369 8528 8543 8589 8652 8677 8708 8801 8894 9360 9391 9444 9555 9778 9885


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Nirmal Weekly Lottery Lottery Draw Will Be Held On 14/02/2020 At Gorkybhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram