» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, February 8, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 08-02-2020 Karunya KR-434 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

Saturday - February 2020

kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Karunya Lottery No. KR-434th
Draw held on 01/02/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs. 10,000,000/-
KA 478912 (ERNAKULAM)
---

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
KB 478912 KC 478912 KD 478912 KE 478912 KG 478912 KH 478912 KJ 478912 KK 478912 KL 478912
---

2nd Prize
Rs. 1,000,000/-
KB 348099 (THRISSUR)
---

3rd Prize
Rs. 100,000/-

KA 163085 (PATHANAMTHITTA)
KB 211218 (KOLLAM)
KC 443268 (ERNAKULAM)
KD 778420 (THIRUVANANTHAPURAM)
KE 693007 (MALAPPURAM)
KG 238617 (MALAPPURAM)
KH 250319 (PALAKKAD)
KJ 777488 (THIRUVANANTHAPURAM)
KK 569883 (ERNAKULAM)
KL 586027 (ALAPPUZHA)
---

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0819  0954  1096  2139  2477  2985  3444  4162  4240  4975  5778  6061  7161  7919  8264  8403  8876  8896  9069  9123  9982
---

5th Prize
Rs. 2,000/-
0216  0950  1185  2454  2781  2866  3294  4424  4529  5714
---

6th Prize
Rs. 1,000/-
0238  0536  1146  1168  1176  1328  1759  2130  2230  2309  2570  2825  3409  4089  4250  5333  5588  5802  5886  6041  6199  6206  6222  6305  6413  6543  6976  7180  7322  7388  7439  7766  7987  8467  8618  8636  8866  9466  9664  9668  9861
---

7th Prize
Rs. 500/-
0062  0113  0269  0318  0505  0623  0649  0782  0808  0815  0956  1134  1205  1254  1341  1420  1673  1735  2065  2078  2329  2380  2394  2604  3046  3229  3260  3572  3580  3594  3598  3814  3900  4134  4330  4336  4412  4422  4645  4703  4749  4799  5065  5253  5492  5552  5600  6037  6139  6304  6325  6531  6538  6563  6886  7120  7148  7196  7200  7331  7636  8034  8265  8272  8302  8462  8529  8673  9066  9135  9219  9346  9361  9406  9418  9641  9676  9752  9820  9869  9930
---

8th Prize
Rs. 100/-
0006  0229  0353  0363  0640  0650  0681  0774  0901  0909  0995  1193  1363  1534  1650  1667  1670  1813  2014  2402  2560  2563  2933  2967  3050  3200  3291  3295  3361  3390  3454  3459  3481  3560  3584  3673  3674  3787  3805  3867  3884  3915  3928  3942  4063  4083  4086  4088  4209  4223  4235  4289  4326  4333  4369  4402  4430  4590  4603  4718  4780  4781  4909  4980  5068  5101  5104  5381  5422  5486  5518  5563  5603  5620  5695  5706  5863  5932  5958  6009  6156  6252  6310  6324  6409  6449  6560  6694  6702  6708  6784  6844  6979  6987  7110  7113  7235  7265  7279  7328  7393  7827  7935  8140  8296  8352  8809  8887  8898  8904  9025  9159  9199  9414  9511  9566  9570  9607  9614  9985
---


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days. Next, Karunya Lottery Draw will be held on 15/02/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram