» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, February 12, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 12-02-2020 Akshaya AK-432 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

Wednesday - February 2020
kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Akshaya Lottery No. AK-432nd
Draw Held On 12/02/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs. 6,000,000/-
AS 103302 (IDUKKI)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AN 103302 AO 103302 AP 103302 AR 103302 AT 103302 AU 103302 AV 103302 AW 103302 AX 103302 AY 103302 AZ 103302


2nd Prize
Rs. 500,000/-
AX 883087 (KOTTAYAM)


3rd Prize
Rs. 100,000/-
AN 957605 (KOLLAM)
AO 525094 (THIRUVANANTHAPURAM)
AP 471789 (ALAPPUZHA)
AR 938396 (THRISSUR)
AS 266434 (IDUKKI)
AT 284295 (PALAKKAD)
AU 208983 (PALAKKAD)
AV 676612 (WAYANAD)
AW 881341 (PALAKKAD)
AX 555946 (KANNUR)
AY 675699 (IDUKKI)
AZ 264980 (THIRUVANANTHAPURAM)


For the tickets ending with the following numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0786 0848 1457 3544 4128 4275 5896 6183 7284 8177 8968 9936


5th Prize
Rs. 2,000/-
1903 2752 3376 6490 7552 8201


6th Prize
Rs. 1,000/-
0000 0136 0462 0521 1010 1667 2249 2891 3377 4220 4718 4967 5295 5587 6966 7158 7320 7751 7953 8610 8850 9026 9116 9661 9883


7th Prize
Rs. 500/-
0069 0185 0312 0542 0960 1453 1455 1507 1510 1656 1972 2025 2417 2500 2589 2871 3099 3163 3437 4038 4116 4413 4494 4863 5022 5226 5408 5691 5693 5832 6100 6316 6529 7248 7376 7693 7854 8235 8298 8327 8388 8628 8837 8905 9053 9092 9503 9584


8th Prize
Rs. 100/-
0043 0284 0489 0802 0851 0854 1071 1565 1734 1855 1880 2031 2098 2117 2230 2255 2459 2512 2602 2688 2865 2982 3052 3199 3309 3429 3443 3465 3515 3790 3840 3924 3950 4025 4161 4194 4250 4278 4289 4387 4418 4786 4820 4916 4965 5026 5097 5142 5276 5342 5346 5420 5684 5774 5942 5997 6017 6077 6136 6209 6229 6547 6560 6693 6698 6746 6786 6834 6881 7077 7224 7404 7410 7516 7600 7614 7619 7728 7744 7878 7960 8074 8302 8347 8396 8403 8447 8448 8449 8611 8667 8712 8810 8822 8832 8854 9102 9244 9253 9267 9270 9338 9406 9416 9425 9472 9553 9577 9630 9785 9830 9927


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next, Akshaya Lottery Draw will be held on 19/02/2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram