» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, February 13, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 13-02-2020 Karunya Plus KN-303 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

Thursday - February 2020
kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Karunya Plus Lottery No. KN-303rd
Draw held on 13/02/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs.7,000,000/-
PW 592252 (KANNUR)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
PN 592252 PO 592252 PP 592252 PR 592252 PS 592252 PT 592252 PU 592252 PV 592252 PX 592252 PY 592252 PZ 592252


2nd Prize
Rs.500,000/-
PW 217795 (KOTTAYAM)


3rd Prize
Rs.100,000/-
PN 717419 (KANNUR)
PO 775425 (KOTTAYAM)
PP 244949 (MALAPPURAM)
PR 622810 (THRISSUR)
PS 589067 (THRISSUR)
PT 226738 (KOTTAYAM)
PU 715239 (KOZHIKKODE)
PV 845776 (PALAKKAD)
PW 297290 (KASARGODE)
PX 936616 (KOTTAYAM)
PY 905143 (PALAKKAD)
PZ 287174 (PATHANAMTHITTA)


For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
1318 1438 1665 2585 2657 3862 4142 4319 6012 6234 7802 8577 9056 9097


5th Prize
Rs. 1,000/-
0074 0091 0187 1269 1779 3060 3852 4559 4825 4854 5700 6477 6552 6991 7117 7208 7376 7515 7580 7743 7926 9185 9275 9303 9763


6th Prize
Rs. 500/-
0241 0528 0856 0928 1301 1541 1671 1845 2182 2460 2505 2856 2966 3544 3573 3599 3938 4020 4354 4510 4602 4754 4920 4966 5169 5308 5478 5961 6264 6547 6706 7027 7309 7528 7800 8037 8268 8687 8861 9090 9173 9508 9529 9561 9618 9637 9665 9861 9926 9999


7th Prize
Rs. 100/-
0022 0103 0121 0138 0152 0203 0222 0319 0364 0637 0819 1126 1337 1408 1453 1555 1653 1685 1696 1854 1910 2038 2051 2083 2155 2591 2683 2690 2827 2829 2839 2849 2980 2996 3010 3036 3146 3400 3437 3529 3700 3760 3761 3917 4066 4085 4091 4169 4182 4394 4458 4682 4770 4974 5300 5326 5397 5482 5514 5612 5767 5819 5866 5934 6017 6026 6318 6391 6429 6643 6670 6869 6873 6884 6917 6961 6975 7001 7038 7176 7270 7345 7417 7431 7436 7445 7471 7484 7544 7564 7567 7745 7853 7918 7925 8049 8051 8179 8269 8384 8574 8847 8851 8918 9016 9057 9137 9498 9565 9829 9940 9982


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Karunya Plus Lottery Draw will be held on 20/02/2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram