» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, February 22, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 22-02-2020 Karunya KR-436 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES RESULT

Saturday - February 2020

kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Karunya Lottery No. KR-436th
Draw Held On 22/02/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs.10,000,000/-
KD 254683 (THRISSUR)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
KA 254683 KB 254683 KC 254683 KE 254683 KG 254683 KH 254683 KJ 254683 KK 254683 KL 254683


2nd Prize
Rs.1,000,000/-
KG 589338 (THRISSUR)


3rd Prize
Rs.100,000/-

KA 749225 (PALAKKAD)
KB 723811 (KOTTAYAM)
KC 780489 (ERNAKULAM)
KD 242337 (ERNAKULAM)
KE 404904 (KANNUR)
KG 271594 (KANNUR)
KH 310471 (ERNAKULAM)
KJ 515218 (KOLLAM)
KK 420534 (THIRUVANANTHAPURAM)

KL 557569 (ERNAKULAM)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0027  0613  1197  1766  2183  2333  2625  3108  3526  3642  3787  3904  3928  4281  5589  5960  6764  7685  8068  8929  9089


5th Prize
Rs. 2,000/-
0286  0570  0886  1409  1669  1888  3092  5154  8033  8444


6th Prize
Rs. 1,000/-
0215  0955  1042  1498  1526  1675  1960  2133  2155  2261  2429  3369  3588  3968  4000  4600  4871  5071  5116  5231  5237  5902  6020  6243  6339  6470  6643  6805  6967  7108  7173  7892  8262  8774  8795  9075  9299  9509  9654  9863  9913


7th Prize
Rs. 500/-
0082  0161  0256  0419  0676  0804  0845  0862  1204  1447  1467  1554  1832  1853  2034  2039  2088  2312  2560  2610  2618  2643  2764  2855  3148  3164  3192  3226  3579  3586  3668  3710  3906  3940  3944  3995  4129  4310  4422  4739  4741  4745  4834  4944  4986  5001  5099  5437  5441  5555  5841  6023  6229  6242  6256  6357  6419  6517  6601  6629  6854  7050  7091  7133  7217  7439  7494  7622  7766  8366  8389  8391  8398  8531  8538  8745  9115  9533  9594  9743  9771


8th Prize
Rs. 100/-
0068  0255  0400  0458  0473  0653  0677  0987  1093  1101  1337  1418  1450  1585  1607  1691  1765  1924  1976  2332  2361  2513  2711  2729  2748  2901  2905  2935  2945  3019  3068  3187  3204  3208  3295  3317  3321  3378  3505  3521  3807  3876  3889  3895  3898  3963  3975  3980  4003  4154  4297  4365  4525  4606  4638  4647  4653  4704  4764  4804  4995  5013  5046  5087  5518  5701  5759  5803  5844  5932  5946  5948  5953  6004  6104  6210  6307  6320  6338  6346  6370  6454  6523  6616  6710  6718  6879  6962  7071  7213  7269  7316  7407  7408  7479  7504  7624  7716  7817  7905  7914  8167  8169  8225  8363  8443  8534  8869  8987  9104  9129  9281  9348  9404  9529  9592  9762  9788  9833  9835


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Karunya Lottery Draw will be held on 29/02/2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram