» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, February 21, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 21-02-2020 Nirmal NR-161 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES RESULT

Friday - February 2020

kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Nirmal Weekly Lottery Lottery No. NR-161th
Draw Held On 21/02/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
NV 257268 (MALAPPURAM)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
NN 257268 NO 257268 NP 257268 NR 257268 NS 257268 NT 257268 NU 257268 NW 257268 NX 257268 NY 257268 NZ 257268


2nd Prize
Rs :500,000/-
NP 561563 (PALAKKAD)


3rd Prize
Rs :100,000/-

NN 145781 (MALAPPURAM)
NO 208806 (ERNAKULAM)
NP 285069 (THIRUVANANTHAPURAM)
NR 767832 (THIRUVANANTHAPURAM)
NS 568949 (KOZHIKKODE)
NT 308894 (THIRUVANANTHAPURAM)
NU 766202 (KANNUR)
NV 234344 (ALAPPUZHA)
NW 680211 (KOZHIKKODE)
NX 854493 (WAYANAD)
NY 807060 (IDUKKI)
NZ 253887 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs. 5,000/-
1446  2610  2861  3061  4680  5639  6897  7356  8384  8628  9567  9825


5th Prize
Rs. 1,000/-
0304  0671  0864  2569  2589  2914  2932  2937  3763  3838  4573  4578  5001  5490  6131  6281  6345  6750  6945  7229  7446  7472  7554  8366  8630  9011  9151  9290  9354  9383  9822


6th Prize
Rs. 500/-
0037  0103  0317  0700  0794  0825  1195  1222  1294  2023  2139  2154  2379  2386  2457  2489  2710  2767  3168  3546  3674  3679  3696  3887  3997  4089  4104  4127  4444  4486  4673  4762  4803  4864  5048  5208  5321  5336  5385  5589  5730  5893  5973  6225  6662  6770  6779  6956  7196  7378  7602  7726  7836  7842  8392  8802  8823  8901  9246  9929


7th Prize
Rs. 100/-
0014  0104  0230  0249  0284  0297  0331  0355  0477  0593  0612  0817  0919  1334  1377  1617  1645  1651  1674  1704  1787  1823  1903  2084  2180  2230  2579  2596  2600  2658  2721  2788  2825  3024  3255  3480  3530  3634  3652  3862  3872  3982  3987  3990  4008  4107  4147  4175  4543  4572  4927  4958  5086  5128  5222  5235  5241  5242  5244  5375  5473  5585  5672  5693  5826  5843  5852  5855  5877  5985  6076  6127  6210  6277  6288  6300  6421  6504  6519  6681  6766  6875  6882  7030  7164  7177  7259  7266  7443  7617  7810  8040  8082  8126  8204  8426  8450  8566  8595  8611  8893  8905  9209  9465  9787  9805  9876  9906


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Nirmal Weekly Lottery Lottery Draw Will Be Held On 28/02/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram