» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, February 20, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 20-02-2020 Karunya Plus KN-304 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES RESULT

Thursday - February 2020

kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Karunya Plus Lottery No. KN-304th
Draw Held On 20/02/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs. 7,000,000/-
PM 822404 (ALAPPUZHA)


Consolation Prize
Rs. 8,000/
PA 822404 PB 822404 PC 822404 PD 822404 PE 822404 PF 822404 PG 822404 PH 822404 PJ 822404 PK 822404 PL 822404


2nd Prize
Rs. 500,000/-
PK 917057 (ERNAKULAM)


3rd Prize
Rs. 100,000/-
PA 120269 (KASARGODE)
PB 289650 (KOLLAM)
PC 961874 (ALAPPUZHA)
PD 652506 (KOLLAM)
PE 275809 (ALAPPUZHA)
PF 834948 (WAYANAD)
PG 452419 (KANNUR)
PH 664612 (KOTTAYAM)
PJ 192078 (ALAPPUZHA)
PK 263301 (KANNUR)
PL 509693 (KOZHIKKODE)
PM 799141 (THRISSUR)


For the tickets ending with the following numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0797 1926 2638 3193 3913 4011 4427 5699 6369 7166 8192 8977 9584 9963


5th Prize
Rs. 1,000/-
0059 1881 2114 2516 2930 3319 3994 4341 4374 4610 4704 4736 5248 5674 6028 6689 7034 7347 7601 7888 7999 8661 8732 9386 9701


6th Prize
Rs. 500/-
0184 0993 1566 2307 2773 2865 3001 3068 3280 3340 3466 3936 4240 4298 4300 4472 4477 4759 4818 4835 4837 5497 5613 5673 5727 6119 6342 6968 7065 7429 7482 7500 7511 7518 7537 8130 8164 8403 8437 8509 8513 8531 8646 8917 8975 9131 9288 9342 9345 9831


7th Prize
Rs. 100/-
0021 0028 0142 0287 0329 0416 0448 0533 0538 0603 0792 0854 0890 0960 0963 0986 1019 1137 1249 1334 1336 1351 1377 1391 1711 1933 1947 2006 2060 2077 2158 2201 2331 2428 2548 2584 2621 2741 2903 2995 3165 3187 3211 3266 3382 3443 3479 3540 3561 3766 3805 3851 3866 3916 4047 4264 4439 4441 4699 4717 4966 5101 5201 5273 5413 5595 5811 5894 6049 6088 6245 6332 6361 6463 6471 6613 6678 6706 6708 6738 6740 6777 6818 6912 6929 6962 7072 7098 7150 7333 7761 7802 7825 7829 8123 8194 8298 8490 8539 8604 8729 8815 8847 9000 9089 9127 9266 9499 9747 9843 9975 9999


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Karunya Plus Lottery Draw will be held on 27/02/2020 at Gorky Bhavan, Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram