» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, February 29, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 29-02-2020 Karunya KR-437 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES RESULT

Saturday - February 2020

kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Karunya Lottery No. KR-437th
Draw Held On 29/02/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs.10,000,000/-
KW 750949 (THRISSUR)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
KM 750949  KO 750949 KP 750949  KS 750949 KT 750949  KU 750949 KX 750949  KY 750949  KZ 750949


2nd Prize
Rs.1,000,000/-
KM 704582 (PALAKKAD)


3rd Prize
Rs.100,000/-

KM 648982 (THRISSUR)
KO 260782 (PALAKKAD)
KP 815587 (THRISSUR)
KS 267680 (THIRUVANANTHAPURAM)
KT 595502 (THIRUVANANTHAPURAM)
KU 159572 (ALAPPUZHA)
KW 184595 (PALAKKAD)
KX 245817 (ALAPPUZHA)
KY 228987 (WAYANAD)

KZ 402504 (ERNAKULAM)

For The Tickets Ending With The Following Numbers


4th Prize
Rs. 5,000/-
0252  1116  1851  2034  2066  2495  2635  3339  3521  4501  4908  5586  6422  6717  7005  7792  8248  8848  9117  9662  9664


5th Prize
Rs. 2,000/-
0149  0505  1465  3728  4549  5058  8465  8939  9142  9337


6th Prize
Rs. 1,000/-
0201  0337  0431  1157  1281  1345  2074  2414  2876  2907  3105  3891  4033  4096  4485  4857  5004  5024  5042  5497  5768  5772  5774  6394  7130  7493  7523  7966  7970  8343  8347  8451  8527  8964  9074  9324  9456  9616  9663  9708  9930


7th Prize
Rs. 500/-
0018  0145  0205  0288  0493  0604  0642  0659  0714  0782  1489  1940  2024  2028  2043  2078  2145  2154  2181  2186  2240  2337  2343  2439  2448  2492  2553  2737  2788  3076  3111  3364  3442  3498  3856  3995  4318  4332  4378  4441  4624  4633  4722  4729  4768  4783  4818  5312  5444  5604  5692  5836  5860  6065  6221  6301  6832  6879  6957  7153  7204  7427  7443  7545  7856  8036  8067  8285  8299  8317  8385  9056  9286  9345  9517  9606  9721  9769  9821  9866  9962


8th Prize
Rs. 100/-
0200  0263  0273  0339  0418  0508  0535  0601  0862  0914  0972  0991  1089  1187  1189  1241  1339  1341  1569  1610  1783  1800  2015  2227  2229  2320  2321  2332  2524  2593  2603  2627  2652  2755  2767  2808  2822  2891  2957  2998  3003  3051  3094  3126  3144  3197  3215  3405  3427  3636  3659  4043  4069  4296  4313  4365  4525  4779  4811  4878  4905  4906  4967  5188  5390  5400  5657  5722  5812  5845  5868  5963  6031  6123  6353  6355  6420  6543  6635  6762  6814  6911  6938  7001  7009  7017  7025  7166  7169  7257  7336  7460  7480  7490  7502  7514  7710  7754  7785  7854  8089  8338  8438  8511  8597  8698  8774  9094  9197  9270  9424  9427  9522  9621  9796  9824  9871  9885  9897  9982


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Karunya Lottery Draw will be held on 07/03/2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram