» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, February 28, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 28-02-2020 Nirmal NR-162 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES RESULT

Friday - February 2020

kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Nirmal Weekly Lottery Lottery No. NR-162th
Draw Held On 28/02/2020


At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :6,000,000/-
ND 222441 (KOLLAM)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
NA 222441 NB 222441 NC 222441 NE 222441 NF 222441 NG 222441 NH 222441 NJ 222441 NK 222441 NL 222441 NM 222441


2nd Prize
Rs :500,000/-
NG 229719 (ERNAKULAM)


3rd Prize
Rs :100,000/-

NA 699300 (THIRUVANANTHAPURAM)
NB 627669 (KOZHIKKODE)
NC 849567 (PATHANAMTHITTA)
ND 314235 (KOZHIKKODE)
NE 235889 (KANNUR)
NF 336384 (THIRUVANANTHAPURAM)
NG 864019 (THRISSUR)
NH 891222 (MALAPPURAM)
NJ 237205 (KOTTAYAM)
NK 531418 (KOLLAM)
NL 406280 (KANNUR)

NM 659721 (ALAPPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS


4th Prize
Rs. 5,000/-
3000  3696  3766  3858  4833  5101  5113  7731  7742  7751  7926  9233


5th Prize
Rs. 1,000/-
0874  1456  1759  2233  2313  2434  2485  2661  2677  2922  3093  3549  3693  3890  3928  4352  5085  5192  5391  5721  5773  5955  5956  6113  6629  7431  7483  7582  8665  8877  9810


6th Prize
Rs. 500/-
0112  0190  0212  0261  0369  0623  0860  0938  1459  1471  1834  2158  2190  2261  2432  2552  2690  2810  2818  3029  3058  3203  3302  3304  3403  3682  4119  4183  4240  4313  4488  4989  4994  5748  5976  6191  6254  6284  6403  6411  6673  6884  7037  7249  7295  7404  7455  7462  7648  7955  8168  8307  8569  8621  8625  8975  9357  9445  9755  9897


7th Prize
Rs. 100/-
0091  0159  0354  0776  0880  0882  0978  1151  1213  1344  1368  1398  1410  1458  1784  1791  1988  2079  2219  2325  2593  2657  2751  2835  2851  3043  3182  3225  3238  3245  3347  3369  3397  3418  3613  3673  3920  3963  4022  4057  4076  4078  4118  4212  4222  4380  4413  4628  4817  4880  5169  5177  5376  5406  5432  5438  5723  5797  5817  5866  6117  6291  6536  6662  6736  6837  6839  6902  6924  6929  7014  7050  7162  7187  7190  7270  7384  7422  7463  7503  7710  7728  7732  7808  7895  7899  8079  8196  8347  8459  8491  8651  8673  8736  9004  9086  9177  9237  9289  9306  9407  9537  9585  9776  9802  9825  9841  9866


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Nirmal Weekly Lottery Lottery Draw Will Be Held On 06/03/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram