» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, February 27, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 27-02-2020 Karunya Plus KN-305 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES RESULT

Thursday - February 2020

kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Karunya Plus Lottery No. KN-305th
Draw Held On 27/02/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs. 7,000,000/-
PV 218704 (KANNUR)


Consolation Prize
Rs. 8,000/
PN 218704  PO 218704 PP 218704  PR 218704 PS 218704  PT 218704 PU 218704  PW 218704 PX 218704  PY 218704  PZ 218704


2nd Prize
Rs. 500,000/-
PT 452077 (KASARGODE)


3rd Prize
Rs. 100,000/-

PN 240125 (THRISSUR)
PO 130294 (THIRUVANANTHAPURAM)
PP 715449 (THIRUVANANTHAPURAM)
PR 239485 (THRISSUR)
PS 769829 (MALAPPURAM)
PT 271339 (KOTTAYAM)
PU 257855 (KANNUR)
PV 904861 (IDUKKI)
PW 897522 (KASARGODE)
PX 253705 (KOLLAM)
PY 937472 (THIRUVANANTHAPURAM)

PZ 535346 (THIRUVANANTHAPURAM)

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
1766 2437 2567 2999 5153 5939 6305 6468 7451 7743 8163 8538 9563 9641


5th Prize
Rs. 1,000/-
0067 0550 0950 1312 2284 2420 2789 2802 3558 4085 4147 4280 4328 4355 4520 5446 5615 6162 6716 7189 7920 8056 8556 8927 9312


6th Prize
Rs. 500/-
0033 0442 0627 0709 1227 1361 1412 1479 1585 1600 1649 1741 1996 2065 2344 2400 2624 2989 3831 3995 4201 4407 4554 4663 4878 4896 5141 5282 5296 5564 5576 5699 6048 6077 6169 6573 7034 7072 7246 7289 7380 7474 8143 8652 9137 9181 9257 9367 9637 9776


7th Prize
Rs. 100/-
0015 0080 0147 0197 0222 0598 0604 0623 0727 0729 0872 1031 1128 1185 1192 1232 1442 1508 1657 1715 1754 1822 2068 2139 2339 2436 2466 2482 2542 2557 2564 2612 2737 2818 3086 3437 3473 3512 3532 3556 3604 3869 3999 4111 4196 4306 4316 4347 4361 4362 4492 4502 4599 4639 4725 4759 4860 4877 5124 5174 5317 5395 5570 5702 5810 6050 6140 6157 6164 6270 6283 6508 6571 6616 6632 6849 6865 6945 7130 7221 7271 7272 7333 7346 7462 7495 7524 7728 7820 7932 7963 8111 8130 8137 8340 8419 8523 8577 8661 8864 8967 9013 9014 9093 9254 9475 9567 9656 9701 9842 9889 9924


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.
Next Karunya Plus Lottery Draw will be held on 05/03/2020 at Gorky Bhavan, Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram