» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, February 26, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 26-02-2020 Akshaya AK-434 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES RESULT

Wednesday - February 2020

kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Akshaya Lottery No. AK-434th
Draw Held On 26-02-2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs. 6,000,000/-
AR 287605 (THRISSUR)

Consolation Prize

Rs. 8,000/-
AN 287605  AO 287605 AP 287605  AS 287605 AT 287605  AU 287605 AV 287605  AW 287605 AX 287605  AY 287605  AZ 287605

2nd Prize

Rs. 500,000/-
AV 816794 (KOLLAM)

3rd Prize

Rs. 100,000/-
AN 437991 (ERNAKULAM)
AO 916638 (PALAKKAD)
AP 140870 (ERNAKULAM)
AR 189069 (PALAKKAD)
AS 250322 (THIRUVANANTHAPURAM)
AT 274675 (ERNAKULAM)
AU 580691 (KOTTAYAM)
AV 783592 (PALAKKAD)
AW 607262 (ERNAKULAM)
AX 201785 (THIRUVANANTHAPURAM)
AY 654831 (PALAKKAD)
AZ 154939 (ALAPPUZHA)

For the tickets ending with the following numbers


4th Prize

Rs. 5,000/-
0098  2042  2758  4193  4680  5093  5859  6503  7951  8090  9290  9709

5th Prize

Rs. 2,000/-
1130  1134  3192  4297  6397  7673

6th Prize

Rs. 1,000/-
0781  1820  2652  3158  3463  3638  3677  3999  4267  4397  4531  4946  5564  7062  7108  7331  7748  7805  8756  8784  9034  9106  9209  9312  9892

7th Prize

Rs. 500/-
0298  0679  0804  0811  1081  1229  1243  1766  1905  2182  2248  2569  2606  2643  2698  3169  3489  3591  3766  3784  3883  4028  4191  4778  5061  5109  5111  5232  5479  5539  5812  5825  5900  6010  6328  6782  6943  7372  7489  7523  7681  8413  8519  8531  8913  9105  9128  9288

8th Prize

Rs. 100/-
0233  0353  0372  0513  0515  0629  0725  0912  1336  1452  1461  1939  2041  2425  2510  2528  2679  2692  2709  2826  2961  2977  3016  3076  3223  3277  3303  3332  3334  3339  3347  3381  3521  3524  3525  3526  4080  4265  4430  4467  4572  4574  4669  4687  4698  4772  4920  4956  5167  5493  5557  5563  5748  6082  6105  6136  6161  6194  6279  6568  6631  6708  6896  6916  6921  6948  6993  7007  7013  7063  7110  7113  7130  7144  7172  7225  7240  7246  7268  7307  7337  7448  7463  7464  7477  7481  7559  7594  7623  7732  7733  7734  7824  7970  8026  8027  8073  8159  8203  8222  8369  8376  8693  8883  8972  9246  9556  9646  9799  9806  9970  9973

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next, Akshaya Lottery Draw will be held on 04/03/2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram