» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, February 25, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 25-02-2020 Sthree Sakthi SS-198 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES RESULT - LIVE

Tuesday - February 2020

kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Sthree Sakthi LOTTERY NO. SS-198
DRAW held on 25-02-2020

At Gorky Bhavan, Thiruvananthapuram

1st Prize
Rs :7,000,000/-
SY 533585 (THRISSUR)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
SN 533585  SO 533585  SP 533585  SR 533585  SS 533585  ST 533585  SU 533585  SV 533585  SW 533585  SX 533585  SZ 533585


2nd Prize
Rs :500,000/-
SN 881697 (THRISSUR)


For the tickets ending with the following numbers


3rd Prize
Rs. 5,000/-
3001  4169  4743  4780  4878  5017  5734  6136  7536  7995  8618  9202


4th Prize
Rs. 2,000/-
0700  3645  5904  6541  7275  8393  9837


5th Prize
Rs. 1,000/-
0130  0571  1276  2184  2658  2895  2899  3110  3826  5219  6000  6060  6231  6625  6691  6952  8098  8509  8704  9135  9598


6th Prize
Rs. 500/-
0307  1279  1491  1511  1877  2344  2537  2911  3376  3537  3791  3909  4019  4691  5487  5574  5838  6386  6450  6476  6720  7268  7731  8018  8170  8285  8449  8470  8690  9187  9219  9428  9649  9771  9821  9864


7th Prize
Rs. 200/-
0198  0457  0504  0895  0914  0948  1319  1397  1630  1735  2305  2813  2978  3089  3251  3276  3460  3879  4011  4047  4246  4469  4645  4892  5288  5338  5383  5470  5534  5910  5935  5998  6120  6305  6607  6698  6876  7154  7541  8039  8466  9095  9238  9366  9374


8th Prize
Rs. 100/-
0159  0360  0377  0477  0661  0998  1027  1034  1057  1127  1173  1174  1286  1347  1362  1380  1545  1584  1639  1645  1902  2134  2145  2172  2253  2341  2353  2514  2614  2683  2788  2794  2822  2870  2927  3078  3218  3235  3341  3363  3420  3491  3627  3962  4085  4232  4520  4640  4707  4781  5326  5330  5341  5349  5492  5736  5915  5919  5920  5932  5953  6100  6404  6456  6461  6665  6818  6898  6920  7137  7147  7269  7283  7397  7412  7444  7542  7639  8057  8121  8217  8242  8560  8619  8645  8659  8664  8716  8764  8777  8872  9068  9137  9139  9197  9506  9566  9603  9695  9744  9783  9807


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Sthree Sakthi Lottery Draw Will Be Held On 03/03/2020 At Gorky Bhavan, Thiruvananthapuram