» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, February 24, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 24-02-2020 Win Win W-553 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES RESULT

Monday - February 2020

kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Win-Win Lottery No. W-553rd
Draw Held On 24-02-2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize-
Rs. 6,500,000/-
WN 684973 (KOLLAM)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
WO 684973  WP 684973 WR 684973  WS 684973 WT 684973  WU 684973 WV 684973  WW 684973 WX 684973  WY 684973  WZ 684973


2nd Prize
Rs. 1,000,000/-
WN 292990 (KANNUR)


3rd Prize
Rs. 100,000/-

WN 209989 (ERNAKULAM)
WO 279616 (THIRUVANANTHAPURAM)
WP 805007 (PALAKKAD)
WR 844798 (KOZHIKKODE)
WS 202839 (KOLLAM)
WT 829495 (PALAKKAD)
WU 257908 (ALAPPUZHA)
WV 360038 (KASARGODE)
WW 500842 (PALAKKAD)
WX 320264 (THIRUVANANTHAPURAM)
WY 244849 (PALAKKAD)

WZ 395217 (KOZHIKKODE)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs. 5,000/-
0181  0448  1909  2187  2247  2382  3585  6112  6184  6212  6558  8209


5th Prize
Rs. 1,000/-
0227  0489  0497  1353  1686  2056  2211  2825  3170  3501  3589  4363  4952  5124  5234  6337  6524  6537  6728  7299  7335  7579  7719  7812  8002  8308  9064  9322  9658  9982


6th Prize
Rs. 500/-
0028  0220  0355  0940  1244  1558  1658  1861  2165  2527  2689  2745  2856  2927  2964  3102  3249  3337  3460  3656  3686  4139  4235  4298  4386  4398  4408  4411  4416  4563  4654  5585  5870  5889  6119  6153  6177  6249  6371  6582  6864  7023  7050  7061  7181  7461  7544  7686  7896  7939  8266  8309  8409  8598  8847  9090  9284  9321  9506  9805


7th Prize
Rs. 100/-
0162  0211  0293  0320  0385  0447  0452  0552  0827  0941  1254  1591  1611  1617  1735  1867  1903  1921  1994  2039  2057  2079  2159  2218  2305  2394  2607  2670  2676  2713  2719  2844  2854  2872  3078  3161  3169  3303  3336  3526  3752  3839  4132  4362  4367  4462  4630  4680  4755  4759  4929  5094  5131  5170  5187  5337  5457  5476  5494  5546  5560  5572  5716  5765  5783  6045  6131  6275  6336  6392  6600  6674  6860  6927  6943  6987  7074  7179  7330  7474  7568  7707  7829  7855  8019  8108  8163  8262  8350  8381  8474  8527  8658  8665  8675  8838  9095  9237  9297  9424  9431  9550  9660  9846  9887  9923  9928  9947


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next WIN-WIN Lottery Draw will be held on 02/03/2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram