» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, February 10, 2020

LIVE Kerala Lottery Result 10-02-2020 Win Win W-551 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

Monday - February 2020
kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

Win-Win Lottery No. W-551st
Draw Held On 10/02/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram


1st Prize
Rs :6,500,000/-
WO 800754 (MALAPPURAM)


Consolation Prize
Rs. 8,000/-
WN 800754 WP 800754 WR 800754 WS 800754 WT 800754 WU 800754 WV 800754 WW 800754 WX 800754 WY 800754 WZ 800754

2nd Prize
Rs :1,000,000/-
WV 361853 (KOTTAYAM)


3rd Prize
Rs :100,000/-
WN 506660 (KOTTAYAM)
WO 511924 (KOTTAYAM)
WP 314580 (ALAPPUZHA)
WR 867577 (ERNAKULAM)
WS 968677 (ALAPPUZHA)
WT 153499 (ERNAKULAM)
WU 962378 (THRISSUR)
WV 467367 (KOLLAM)
WW 247517 (PALAKKAD)
WX 739094 (WAYANAD)
WY 844449 (KANNUR)
WZ 947882 (THIRUVANANTHAPURAM)


For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0370 1349 1897 2463 2742 3630 3701 4361 4857 5995 6584 7542


5th Prize
Rs. 1,000/-
0270 0650 0688 0950 1294 1420 1442 1594 1751 2125 2489 2679 2897 3218 3302 3774 3971 4339 4772 4867 5601 6123 6174 6478 7993 8019 8508 9424 9746 9827


6th Prize
Rs. 500/-
0023 0113 0236 0262 0401 0780 0929 1077 1276 1516 1620 2832 2986 3080 3123 3125 3230 3642 3935 4272 4333 4343 4442 4463 4519 4542 4548 4824 4938 5170 5240 5271 5292 5928 6229 6292 6500 6593 6756 6845 7241 7262 7369 7450 7486 7658 7781 7906 8038 8420 8436 8803 8943 8989 9333 9390 9443 9691 9937 9951


7th Prize
Rs. 100/-
0055 0115 0159 0191 0249 0307 0532 0567 0583 0818 1029 1047 1061 1068 1086 1203 1310 1327 1336 1371 1449 1550 1609 1946 2112 2113 2119 2126 2150 2183 2267 2469 2599 2714 2827 2862 3026 3039 3044 3398 3426 3436 3442 3643 3649 3770 3901 3960 4000 4004 4039 4119 4140 4220 4311 4782 4839 4853 4920 5024 5052 5082 5237 5259 5275 5278 5370 5453 5552 5915 5924 5954 6007 6077 6084 6097 6217 6220 6289 6618 6698 7094 7113 7114 7133 7229 7235 7319 7326 7414 7862 7878 8076 8304 8437 8487 8687 9049 9089 9098 9280 9370 9530 9563 9599 9861 9872 9910


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Win-Win Lottery Draw Will Be Held On 17/02/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram