» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, February 10, 2020

LIVE Kerala Lottery 10-02-2020 Christmas New Year Bumper BR-71 Results Today

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

Monday - February 2020
kerala.gov.in
KeralaLotteryResults.in

X'mas New Year Bumper 2019-2020 Lottery No. BR-71st
Draw Held On 10/02/2020

At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize
Rs :120,000,000/-
ST 269609 (WAYANAD)


Consolation Prize
Rs. 500,000/-
CH 269609 RI 269609 MA 269609 SN 269609 EW 269609 YE 269609 AR 269609 BM 269609 PR 269609


2nd Prize
Rs :5,000,000/-
CH 211517 (THIRUVANANTHAPURAM)
RI 225292 (THIRUVANANTHAPURAM)
ST 108949 (PALAKKAD)
MA 383581 (ALAPPUZHA)
SN 259502 (IDUKKI)
EW 217398 (ALAPPUZHA)
YE 201260 (THIRUVANANTHAPURAM)
AR 236435 (KANNUR)
BM 265478 (MALAPPURAM)
PR 164533 (KASARGODE)


3rd Prize
Rs :1,000,000/-
CH 360978 (MALAPPURAM)
RI 157718 (KOTTAYAM)
ST 377870 (ERNAKULAM)
MA 381495 (KASARGODE)
SN 356423 (ERNAKULAM)
EW 254700 (THRISSUR)
YE 313826 (KOTTAYAM)
AR 297539 (THRISSUR)
BM 187520 (ALAPPUZHA)
PR 289380 (THIRUVANANTHAPURAM)


4th Prize
Rs :500,000/-
CH 243152 (KOZHIKKODE)
CH 269258 (WAYANAD)
RI 291655 (THIRUVANANTHAPURAM)
RI 423012 (ERNAKULAM)
ST 204072 (PALAKKAD)
ST 277759 (KOTTAYAM)
MA 140902 (PALAKKAD)
MA 272035 (IDUKKI)
SN 269778 (WAYANAD)
SN 463403 (ERNAKULAM)
EW 156599 (THRISSUR)
EW 250797 (THIRUVANANTHAPURAM)
YE 186664 (ALAPPUZHA)
YE 214814 (IDUKKI)
AR 224083 (KOLLAM)
AR 357205 (KANNUR)
BM 211206 (THIRUVANANTHAPURAM)
BM 261742 (KOTTAYAM)
PR 150398 (PALAKKAD)
PR 224827 (KOLLAM)


For The Tickets Ending With The Following Numbers

5th Prize
Rs. 100,000/-
63534 82072


6th Prize
Rs. 5,000/-
0554 1024 1337 1393 1457 3616 3844 3998 4566 5033 5086 5540 5652 6062 6127 6416 6556 6745 7546 7948 8083 8263 8295 8643 8733 9135 9191 9403 9467 9719


7th Prize
Rs. 3,000/-
0031 0443 0605 1025 1273 2472 3221 3281 3645 3807 4133 4325 4734 4986 5389 5844 6246 6408 7150 7200 7671 8342 8636 8714 8810 8827 9241 9404 9849 9958


8th Prize
Rs. 2,000/-
0113 0441 0449 0523 0546 0588 0591 0624 1129 1549 2123 2729 2784 2914 3152 3276 3431 3665 3982 4205 4304 4424 4804 4841 5393 5547 5835 6241 6367 6393 6709 7056 7522 7551 8044 8279 8313 8739 9127 9260


9th Prize
Rs. 1,000/-
0030 0057 0109 0118 0120 0128 0129 0137 0215 0229 0393 0419 0437 0519 0579 0620 0632 0688 0828 0912 1064 1082 1186 1277 1289 1535 1543 1597 1617 1651 1757 1782 1876 1884 1971 2049 2132 2154 2159 2195 2221 2315 2365 2416 2420 2440 2522 2554 2682 2714 2760 2766 2920 2963 2969 2991 2995 3009 3066 3112 3144 3252 3268 3292 3443 3461 3516 3580 3765 3819 3850 3876 4012 4013 4026 4059 4132 4179 4217 4224 4377 4562 4623 4656 4688 4735 4825 4828 4831 4836 4934 5031 5110 5112 5164 5214 5222 5283 5298 5326 5357 5398 5450 5535 5624 5676 5679 5763 5768 5773 5803 5832 5855 5874 5879 5893 5901 5924 6036 6069 6152 6158 6178 6191 6213 6287 6442 6469 6500 6532 6603 6659 6662 6685 6686 6692 6698 6731 6772 6804 6821 6835 6837 6861 6865 6874 6971 6973 6976 6985 6995 6996 7073 7110 7141 7173 7213 7263 7337 7351 7366 7372 7397 7446 7481 7489 7566 7581 7607 7744 7750 7811 7839 7913 7953 7961 7969 8043 8105 8178 8189 8207 8232 8280 8349 8356 8398 8413 8428 8457 8461 8495 8502 8527 8531 8538 8543 8561 8576 8584 8627 8668 8727 8794 8825 8866 8892 8896 8904 8945 9024 9112 9122 9158 9179 9180 9188 9198 9231 9257 9296 9317 9319 9322 9377 9387 9410 9427 9463 9464 9488 9613 9649 9663 9671 9678 9692 9772 9815 9821 9892 9923 9944 9965 9997


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Christmas New Year Bumper 2019-2020 Lottery No. BR-71st Lottery Draw Will Be Held On 10/02/2020 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram