» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, September 19, 2019

Kerala Lottery Thiruvonam Bumper 2019 BR-69 Results 19-09-2019

"Kerala Lottery Result 2019"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Thiruvonam Bumper Lottery BR 69


Kerala Thiruvonam Bumper 2019

THIRUVONAM BUMPER 2019 Lottery No. BR-69th Draw held on 19/09/2019 At Gorkybhavan Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

1st Prize- Rs :120,000,000/-
TM 160869 (ALAPPUZHA)

Consolation Prize- Rs. 500,000/-
TA 160869  TB 160869
TC 160869  TD 160869
TE 160869  TG 160869
TH 160869  TJ 160869  TK 160869

2nd Prize- Rs :5,000,000/-
TA 514401 (KOLLAM)
TB 354228 (ERNAKULAM)
TC 339745 (PATHANAMTHITTA)
TD 386793 (PALAKKAD)
TE 239730 (KOZHIKKODE)
TG 518381 (KASARGODE)
TH 490502 (KANNUR)
TJ 223635 (IDUKKI)
TK 267122 (PALAKKAD)
TM 136328 (PALAKKAD)

3rd Prize- Rs :1,000,000/-
TA 210578 (WAYANAD)
TA 212932 (PATHANAMTHITTA)
TB 424251 (ERNAKULAM)
TB 522068 (ERNAKULAM)
TC 344888 (THRISSUR)
TC 533375 (KOZHIKKODE)
TD 122667 (IDUKKI)
TD 373890 (PALAKKAD)
TE 104995 (ERNAKULAM)
TE 162760 (KANNUR)
TG 135467 (MALAPPURAM)
TG 139906 (PALAKKAD)
TH 487837 (PALAKKAD)
TH 500124 (ERNAKULAM)
TJ 405900 (ALAPPUZHA)
TJ 446919 (KOLLAM)
TK 519105 (IDUKKI)
TK 525454 (PALAKKAD)
TM 265475 (KASARGODE)
TM 295398 (KANNUR)

4th Prize- Rs :500,000/-
TA 195489 (ALAPPUZHA)
TA 306404 (KOTTAYAM)
TB 275972 (ALAPPUZHA)
TB 299459 (KANNUR)
TC 460145 (PALAKKAD)
TC 535225 (WAYANAD)
TD 156310 (KANNUR)
TD 177260 (THIRUVANANTHAPURAM)
TE 370722 (THRISSUR)
TE 423602 (KOTTAYAM)
TG 103875 (IDUKKI)
TG 290489 (THIRUVANANTHAPURAM)
TH 204873 (THIRUVANANTHAPURAM)
TH 541249 (ALAPPUZHA)
TJ 182887 (KOZHIKKODE)
TJ 520840 (KOLLAM)
TK 203143 (KASARGODE)
TK 291306 (PALAKKAD)
TM 178870 (IDUKKI)
TM 502695 (KOTTAYAM)

 
for the tickets ending with the following numbers

5th Prize- Rs. 100,000/-
01694  58470

6th Prize- Rs. 5,000/-
0710  0985  1006  1122  1315  1317  1337  1416  2020  2186  2714  3111  3316  3477  4353  4593  4597  4774  4890  5386  5627  6662  7156  7517  7712  7930  8050  8189  8259  8262  8750  8860  8899  9243  9405

7th Prize- Rs. 3,000/-
0009  0059  0186  0374  0833  1187  2138  2158  2165  2518  3140  3680  3904  3938  4237  4479  4505  4727  5064  5095  5410  5816  6345  6868  7022  7471  7493  7730  7888  7952  8309  9024  9061  9612  9747

8th Prize- Rs. 2,000/-
0347  0813  1192  1238  1534  1536  1633  1986  2142  2585  2727  2985  3106  3741  3897  4605  4728  4966  5295  5301  5413  5449  5483  5580  5613  5864  6283  6404  6509  6569  6583  6620  6704  7077  7096  7375  7379  7476  7601  8153  8175  8461  8804  9056  9241  9456  9527  9609  9833  9957

9th Prize- Rs. 1,000/-
0013  0039  0074  0127  0195  0236  0405  0430  0546  0584  0597  0782  0838  0847  0848  0864  0870  0912  0915  0918  0970  1058  1100  1203  1218  1227  1269  1282  1305  1314  1444  1606  1647  1674  1719  1773  1778  1828  1935  1947  1978  1994  2058  2070  2086  2113  2246  2321  2351  2354  2386  2457  2480  2725  2746  2783  2856  2919  2999  3017  3061  3064  3121  3314  3317  3363  3460  3467  3519  3526  3530  3607  3642  3716  3717  3726  3742  3763  3836  3872  3953  3958  4040  4066  4082  4242  4284  4324  4361  4387  4393  4395  4482  4560  4611  4660  4680  4793  4878  4954  4983  5031  5075  5112  5118  5121  5132  5162  5231  5239  5268  5451  5519  5544  5554  5632  5645  5647  5859  5872  5875  5886  5932  5945  6016  6021  6027  6050  6067  6077  6084  6086  6179  6210  6244  6302  6305  6339  6348  6351  6406  6464  6495  6499  6528  6562  6574  6581  6658  6671  6724  6768  6773  6805  6838  6866  6874  6875  6889  6890  6892  6921  6954  6993  7002  7046  7089  7133  7157  7179  7188  7277  7290  7320  7337  7422  7435  7440  7444  7450  7506  7544  7592  7637  7652  7670  7786  7913  7914  7925  7941  7958  7964  7993  8038  8073  8075  8087  8107  8134  8137  8141  8220  8292  8498  8501  8510  8639  8651  8668  8792  8887  8939  9028  9068  9084  9112  9145  9160  9293  9299  9394  9406  9510  9518  9528  9556  9573  9578  9614  9626  9628  9630  9648  9690  9699  9702  9716  9724  9799  9852  9988


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.


Kerala Lottery Previous Results