» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, March 20, 2019

Kerala Lottery Summer Bumper 2019 BR-66 Results 21-03-2019 Live

"Kerala Lottery Result 2019"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Summer Bumper Lottery BR 66


Kerala Summer Bumper 2019

Kerala Summer Bumper 2019 is the 66th bumper draw conducted by the Kerala lotteries department. It’s a bumper which holds the first prize worth Rs.4 crores. The upcoming bumper of the Kerala lottery is the Summer Bumper 2022.
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് നടത്തുന്ന 66-ാമത്തെ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പാണ് കേരള സമ്മർ 
ബമ്പർ 2019. ഒന്നാം സമ്മാനം 4 കോടി രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബമ്പർ ആണ് സമ്മർ ബമ്പർ. കേരള ലോട്ടറിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബമ്പർ, സമ്മർ ബമ്പർ 2022 ആണ്.

"Summer Bumper Result 2019"

Kerala Lottery Result Draw Date: 21 March 2019

Kerala Summer Bumper 2019

Kerala Next Bumper: Summer Bumper BR 66 Lottery draw is decided to conduct on 21-03-2019. Kerala Lottery Summer Bumper-2022 (BR-66) costs Rs.200/- Per Ticket. Tickets printed in six series SA, SB, SC, SD, SE. Summer Bumper total Prize amount Rs. 22,64,00,000/-. The govt decided to print a total of 45 lakh tickets for sale. The sale will be printed in two phases. The second phase will be decided based on the sale in the first phase.

KERALA STATE BUMPER LOTTERY PRIZE STRUCTURE 2022

Result Draw date: 21-03-2019

Summer Bumper Result Live started at 2 pm


1st Prize Rs.4,00,00,000
Common to all series
SB 131399 (KASARGODE)

Consolation Prize Rs.1,00,000/-
SA 131399  SC 131399
SD 131399  SE 131399
 
2nd Prize Rs.25,00,000/-
One prizes in each series
SA 378601 (KANNUR)
SB 414611 (KANNUR)
SC 190903 (KANNUR)
SD 420987 (THRISSUR)
SE 100634 (KOLLAM)

3rd Prize Rs.1,00,000/-
Two prizes in each series
SA 123918 (ERNAKULAM)
SA 357430 (WAYANAD)
SB 339393 (KOTTAYAM)
SB 477989 (THIRUVANANTHAPURAM)
SC 243605 (PALAKKAD)
SC 388579 (THIRUVANANTHAPURAM)
SD 156956 (THIRUVANANTHAPURAM)
SD 248905 (THIRUVANANTHAPURAM)
SE 323011 (KOLLAM)
SE 379273 (KANNUR)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.1,00,000/-
Last 5 digits to be drawn once
08204

5th Prize Rs.5,000/-

0191  0575  0871  1706  2062  2673  3384  3500  3716  4614  5833  6412  6536  7012  7045  7336  7904  8903  8942  8966  9493  9978

6th Prize Rs.2,000/-
0180  0343  0378  1245  1367  1453  2320  2406  2631  2900  3636  3801  3878  3916  4678  4693  4709  5203  5280  5750  6041  6203  6239  6252  6310  6565  6784  7282  7431  7977  8102  8136  8641  9483  9791

7th Prize Rs.1,000/-

0136  0143  0163  0254  0379  0415  0697  0741  0792  0901  1103  1179  1211  1308  1423  1603  1878  2526  2574  2643  2710  2713  2739  2969  2983  3148  3210  3211  3310  3508  3540  4051  4340  4646  4698  4753  4833  4850  4911  5393  5667  5684  5757  5930  5985  6468  6576  6739  6940  6972  6987  7010  7196  7322  7658  7740  7753  7772  7793  7867  7956  8965  9692  9831  9859

8th Prize Rs.200/-
0027  0111  0137  0332  0344  0449  0456  1056  1288  1316  1430  1433  1446  1545  1677  1733  1973  2390  2413  2528  2801  2994  2995  3175  3217  3224  3254  3325  3543  3672  3695  3734  3890  3899  3955  4076  4125  4133  4192  4276  4282  4346  4379  4493  4561  4578  4708  4811  4838  4861  4874  4890  4965  4997  5096  5341  5360  5391  5396  5427  5455  5647  5685  5908  5972  6038  6156  6169  6200  6531  6543  6555  6585  6617  6643  6712  6719  6738  6813  6842  7032  7034  7105  7116  7222  7549  7582  7632  7638  7742  7756  7796  7936  7979  8055  8111  8197  8227  8319  8505  8521  8550  8619  8628  8666  8689  8785  8818  8872  8989  9044  9073  9224  9240  9299  9447  9648  9773  9832  9983

PDF


Buy Kerala Lottery SUMMER BUMPER 2019 BR 66

The Kerala State Lotteries Department announced the tickets of "Next Bumper Summer Bumper 2019" on the same day of Summer bumper draw 2019. All Kerala State Summer Bumper Lottery Sale started and the Ticket is available in the shops."First Prize:4 Crore"

Online Kerala lottery purchase ऑनलाइन केरल लॉटरी खरीद
Download Official Kerala lottery results PDF
Summer Bumper Lottery BR-66
Print / Download
(pdf img)

Today's Kerala Lottery Guessing Winning Numbers 👈View here
Upcoming Kerala Lotteries List 👈View here
Which lottery is best in Kerala? Full List 👈View here
Kerala Lottery Onam bumper winner news 👈View here


---

Previous Bumper Lottery Results

Kerala Lottery Results Summer bumper

www.keralalotteryresults.in

Bumper Details

Draw date

1st Prize Amount (Rs.)

Summer Bumper BR 84 Lottery Results 2022

20-03-2022

6 Crore

Summer Bumper BR 78 Lottery Results 2021

21-03-2021

6 Crore

 Summer Bumper BR 72 Lottery Results 2020

26-06-2020

6 Crore

 Summer Bumper BR 66 Lottery Results 2019

21-03-2019

4 Crore

 Summer Bumper BR 60 Lottery Results 2018

21-03-2018

4 Crore

 Summer Bumper BR 54 Lottery Results 2017

17-03-2017

3 Crore

 Summer Bumper BR 48 Lottery Results 2016

16-03-2016

3 Crore

 Summer Bumper BR 42 Lottery Results 2015

19-09-2014

2 Crore

---

Frequently Asked Questions about Summer Bumper (FAQs)


How to Cheque Kerala lottery result quickly?
Type "Ctrl+F" on the keyboard and enter the last four numbers of the ticket. Then click "Enter" Key. If you got a prize, the number will be highlighted in the result.

What is the 1st prize for Summer Bumper 2022?
Summer Bumper 1st  prize for BR - 66  is Rs.4 crores.

When will the result be released?
Kerala Lottery Result BR - 66 will be released on 21-03-2019.

How can I claim my winning ticket Prize?
If you have won the lottery below 10,000 visits any lottery shop and collects the money. If your prize money is above 10 thousand, then visit the Directorate of Kerala State Lotteries at Vikas Bhavan, Palayam and claim your prize within 30 days by submitting the Ticket and valid ID proof.

How to Download the Kerala Weekly Lottery 2021 Result PDF?
Step 1: Visit the Website of Kerala Lottery @ www.keralalotteryresults.in
Step 2: Home Page will appear on the screen.
Step 3: On the Home Page find the Summer Bumper Bumper Lottery result Link
Step 4: Click on the Link For Summer Bumper Lottery Result.
Step 5: Then Scroll down and Pdf will appear at the bottom of the screen. Download it for future use.
Important Update – Directorate of Kerala State Lotteries will release the Summer Bumper Lottery Result (BR - 66)  at 3PM.