» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, March 17, 2015

Kerala Lottery Summer Bumper 2015 BR-42 Results 17-03-2015 Live

"Kerala Lottery Result 2015"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Summer Bumper Lottery BR 42


Kerala Summer Bumper 2015

Kerala Summer Bumper 2015 is the 42th bumper draw conducted by the Kerala lotteries department. It’s a bumper which holds the first prize worth Rs.2 crores. The upcoming bumper of the Kerala lottery is the Summer Bumper 2015.
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് നടത്തുന്ന 42-ാമത്തെ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പാണ് കേരള സമ്മർ 
ബമ്പർ 2015. ഒന്നാം സമ്മാനം 2 കോടി രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബമ്പർ ആണ് സമ്മർ ബമ്പർ. കേരള ലോട്ടറിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബമ്പർ, സമ്മർ ബമ്പർ 2015 ആണ്.

"Summer Bumper Result 2015"

Kerala Lottery Result Draw Date: 17 March 2015

Kerala Summer Bumper 2015

Kerala Next Bumper: Summer Bumper BR 42 Lottery draw is decided to conduct on 17-03-2015. Kerala Lottery Summer Bumper-2015 (BR-42) costs Rs.150/- Per Ticket. Tickets printed in six series SA, SB, SC, SD, SE. The govt decided to print a total of 45 lakh tickets for sale. The sale will be printed in two phases. The second phase will be decided based on the sale in the first phase.

KERALA STATE BUMPER LOTTERY PRIZE STRUCTURE 2015

Result Draw date: 17-03-2015

Summer Bumper Result Live started at 2 pm


1st Prize Rs.2,00,00,000
Common to all series
SB 131167 (KOZHIKKODE)

Consolation Prize Rs.1,00,000/-
SA 131167  SC 131167
SD 131167  SE 131167
 
2nd Prize Rs.20,00,000/-
One prizes in each series
SA 355454 (THRISSUR)
SB 476147 (PALAKKAD)
SC 257842 (KANNUR)
SD 237620 (ERNAKULAM)
SE 388460 (MALAPPURAM)

3rd Prize Rs.2,00,000/-
One prizes in each series
SA 365378 (PATHANAMTHITTA)
SB 302562 (THRISSUR)
SC 254489 (THIRUVANANTHAPURAM)
SD 381435 (PALAKKAD)
SE 313784 (MALAPPURAM)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.1,00,000/-
Last 5 digits to be drawn once
76101

5th Prize Rs.10,000/-
Last 4 digits to be drawn 4 times
0155  0547  1891  2814

6th Prize Rs.5,000/-
Last 4 digits to be drawn 20 times 
0140  0229  0662  1499  1634  2731  2905  3835  4579  5508  6020  6236  6526  7172  7541  7758  8078  8834  9799  9869

7th Prize Rs.1,000/-
Last 4 digits to be drawn 24 times
0375  0424  1154  1248  2256  2360  2551  2598  2693  3883  4008  4189  4342  4746  4828  5103  6269  6672  6750  6806  6831  7798  7817  8602

8th Prize Rs.500/-
Last 4 digits to be drawn 40 times 
0073  1054  1119  1281  1721  1789  2000  2183  2330  2654  2684  2696  2798  3141  3424  3784  3796  4031  4076  4175  4644  5240  5523  6024  6462  6974  7110  7389  7629  7861  8115  8118  8140  8265  8926  9318  9346  9415  9549  9909

9th Prize Rs.200/-
Last 4 digits to be drawn 60 times 
0209  0272  0378  0379  0448  0595  0678  0982  1050  1116  1206  1466  1525  1589  1604  1712  1929  1953  2016  2157  2577  3060  3103  3552  3702  3734  3813  3992  4367  4553  4861  4969  5020  5154  5221  5223  5420  5584  6066  6117  6148  6187  6446  6493  6495  6914  7045  7175  7718  7964  8022  8134  9199  9347  9406  9562  9618  9714  9855  9905

PDF


Buy Kerala Lottery SUMMER BUMPER 2015 BR 42

The Kerala State Lotteries Department announced the tickets of "Next Bumper Summer Bumper 2015" on the same day of Summer bumper draw 2015. All Kerala State Summer Bumper Lottery Sale started and the Ticket is available in the shops."First Prize:2 Crore"

Online Kerala lottery purchase ऑनलाइन केरल लॉटरी खरीद
Download Official Kerala lottery results PDF
Summer Bumper Lottery BR-42
Print / Download
(pdf img)

Today's Kerala Lottery Guessing Winning Numbers 👈View here
Upcoming Kerala Lotteries List 👈View here
Which lottery is best in Kerala? Full List 👈View here
Kerala Lottery Onam bumper winner news 👈View here


---

Previous Bumper Lottery Results

Kerala Lottery Results Summer bumper

www.keralalotteryresults.in

Bumper Details

Draw date

1st Prize Amount (Rs.)

Summer Bumper BR 84 Lottery Results 2022

20-03-2022

6 Crore

Summer Bumper BR 78 Lottery Results 2021

21-03-2021

6 Crore

 Summer Bumper BR 72 Lottery Results 2020

26-06-2020

6 Crore

 Summer Bumper BR 66 Lottery Results 2019

21-03-2019

4 Crore

 Summer Bumper BR 60 Lottery Results 2018

21-03-2018

4 Crore

 Summer Bumper BR 54 Lottery Results 2017

17-03-2017

3 Crore

 Summer Bumper BR 48 Lottery Results 2016

16-03-2016

3 Crore

 Summer Bumper BR 42 Lottery Results 2015

19-09-2014

2 Crore

---

Frequently Asked Questions about Summer Bumper (FAQs)


How to Cheque Kerala lottery result quickly?
Type "Ctrl+F" on the keyboard and enter the last four numbers of the ticket. Then click "Enter" Key. If you got a prize, the number will be highlighted in the result.

What is the 1st prize for Summer Bumper 2015?
Summer Bumper 1st  prize for BR - 42  is Rs.2 crores.

When will the result be released?
Kerala Lottery Result BR - 42 will be released on 17-03-2015.

How can I claim my winning ticket Prize?
If you have won the lottery below 10,000 visits any lottery shop and collects the money. If your prize money is above 10 thousand, then visit the Directorate of Kerala State Lotteries at Vikas Bhavan, Palayam and claim your prize within 30 days by submitting the Ticket and valid ID proof.

How to Download the Kerala Weekly Lottery 2015 Result PDF?
Step 1: Visit the Website of Kerala Lottery @ www.keralalotteryresults.in
Step 2: Home Page will appear on the screen.
Step 3: On the Home Page find the Summer Bumper Bumper Lottery result Link
Step 4: Click on the Link For Summer Bumper Lottery Result.
Step 5: Then Scroll down and Pdf will appear at the bottom of the screen. Download it for future use.
Important Update – Directorate of Kerala State Lotteries will release the Summer Bumper Lottery Result (BR - 42)  at 3PM.