» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, March 16, 2016

Kerala Lottery Summer Bumper 2016 BR-48 Results 16-03-2016 Live

"Kerala Lottery Result 2016"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Summer Bumper Lottery BR 48


Kerala Summer Bumper 2016

Kerala Summer Bumper 2016 is the 48th bumper draw conducted by the Kerala lotteries department. It’s a bumper which holds the first prize worth Rs.3 crores. The upcoming bumper of the Kerala lottery is the Summer Bumper 2016.
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് നടത്തുന്ന 48-ാമത്തെ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പാണ് കേരള സമ്മർ 
ബമ്പർ 2016. ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബമ്പർ ആണ് സമ്മർ ബമ്പർ. കേരള ലോട്ടറിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബമ്പർ, സമ്മർ ബമ്പർ 2016 ആണ്.

"Summer Bumper Result 2017"

Kerala Lottery Result Draw Date: 16 March 2016

Kerala Summer Bumper 2016

Kerala Next Bumper: Summer Bumper BR 48 Lottery draw is decided to conduct on 16-03-2016. Kerala Lottery Summer Bumper-2016 (BR-48) costs Rs.150/- Per Ticket. Tickets printed in six series SA, SB, SC, SD, SE. The govt decided to print a total of 45 lakh tickets for sale. The sale will be printed in two phases. The second phase will be decided based on the sale in the first phase.

KERALA STATE BUMPER LOTTERY PRIZE STRUCTURE 2016

Result Draw date: 16-03-2016

Summer Bumper Result Live started at 2 pm


1st Prize Rs.3,00,00,000
Common to all series
SB 580836 (PALAKKAD)

Consolation Prize Rs.1,00,000/-
SA 580836  SC 580836
SD 580836  SE 580836
 
2nd Prize Rs.10,00,000/-
One prizes in each series
SA 601454 (KOLLAM)
SB 523638 (THIRUVANANTHAPURAM)
SC 115979 (THRISSUR)
SD 544392 (THRISSUR)
SE 166967 (MALAPPURAM)

3rd Prize Rs.5,00,000/-
One prizes in each series
SA 327073 (WAYANAD)
SB 267902 (ERNAKULAM)
SC 622202 (THIRUVANANTHAPURAM)
SD 314272 (ERNAKULAM)
SE 462214 (KOLLAM)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.1,00,000/-
Last 5 digits to be drawn once
05643

5th Prize Rs.10,000/-
Last 4 digits to be drawn 3 times
1566  8182  8825

6th Prize Rs.5,000/-
Last 4 digits to be drawn 18 times 
1536  1794  2654  2959  3561  3605  3774  4002  5084  5576  5775  6013  6151  6572  7792  8195  8732  9703

7th Prize Rs.1,000/-
Last 4 digits to be drawn 30 times
0542  1499  1755  2273  2475  2549  2832  2894  2933  3961  4370  4615  4817  4824  5069  5164  5176  5375  6064  7151  7824  7879  7993  8217  8594  8701  8720  9006  9500  9739

8th Prize Rs.500/-
Last 4 digits to be drawn 45 times 
0038  0557  0576  0689  1395  1458  2177  2226  2381  2493  2596  2940  2960  3324  4344  4367  4548  5683  5755  6395  6530  6540  6577  6790  6828  7034  7352  7535  7543  7614  8192  8220  8324  8328  8523  8621  8919  9037  9179  9318  9327  9330  9367  9391  9394

9th Prize Rs.200/-
Last 4 digits to be drawn 60 times 
0083  0356  0644  0665  0671  0746  0751  0902  0921  0973  1372  1474  1567  1634  1653  1791  1796  2023  2376  2481  2488  3109  3169  3569  4081  4278  4449  4854  4867  4912  4916  4959  5126  5243  5253  5413  5546  6067  6110  6282  6534  6924  6989  7115  7210  7289  7375  7653  7746  7942  7965  8285  8376  8427  9029  9062  9292  9475  9524  9723

PDF


Buy Kerala Lottery SUMMER BUMPER 2016 BR 48

The Kerala State Lotteries Department announced the tickets of "Next Bumper Summer Bumper 2016" on the same day of Summer bumper draw 2016. All Kerala State Summer Bumper Lottery Sale started and the Ticket is available in the shops."First Prize:3 Crore"

Online Kerala lottery purchase ऑनलाइन केरल लॉटरी खरीद
Download Official Kerala lottery results PDF
Summer Bumper Lottery BR-48
Print / Download
(pdf img)

Today's Kerala Lottery Guessing Winning Numbers 👈View here
Upcoming Kerala Lotteries List 👈View here
Which lottery is best in Kerala? Full List 👈View here
Kerala Lottery Onam bumper winner news 👈View here


---

Previous Bumper Lottery Results

Kerala Lottery Results Summer bumper

www.keralalotteryresults.in

Bumper Details

Draw date

1st Prize Amount (Rs.)

Summer Bumper BR 84 Lottery Results 2022

20-03-2022

6 Crore

Summer Bumper BR 78 Lottery Results 2021

21-03-2021

6 Crore

 Summer Bumper BR 72 Lottery Results 2020

26-06-2020

6 Crore

 Summer Bumper BR 66 Lottery Results 2019

21-03-2019

4 Crore

 Summer Bumper BR 60 Lottery Results 2018

21-03-2018

4 Crore

 Summer Bumper BR 54 Lottery Results 2017

17-03-2017

3 Crore

 Summer Bumper BR 48 Lottery Results 2016

16-03-2016

3 Crore

 Summer Bumper BR 42 Lottery Results 2015

19-09-2014

2 Crore

---

Frequently Asked Questions about Summer Bumper (FAQs)


How to Cheque Kerala lottery result quickly?
Type "Ctrl+F" on the keyboard and enter the last four numbers of the ticket. Then click "Enter" Key. If you got a prize, the number will be highlighted in the result.

What is the 1st prize for Summer Bumper 2016?
Summer Bumper 1st  prize for BR - 48  is Rs.3 crores.

When will the result be released?
Kerala Lottery Result BR - 48 will be released on 16-03-2016.

How can I claim my winning ticket Prize?
If you have won the lottery below 10,000 visits any lottery shop and collects the money. If your prize money is above 10 thousand, then visit the Directorate of Kerala State Lotteries at Vikas Bhavan, Palayam and claim your prize within 30 days by submitting the Ticket and valid ID proof.

How to Download the Kerala Weekly Lottery 2016 Result PDF?
Step 1: Visit the Website of Kerala Lottery @ www.keralalotteryresults.in
Step 2: Home Page will appear on the screen.
Step 3: On the Home Page find the Summer Bumper Bumper Lottery result Link
Step 4: Click on the Link For Summer Bumper Lottery Result.
Step 5: Then Scroll down and Pdf will appear at the bottom of the screen. Download it for future use.
Important Update – Directorate of Kerala State Lotteries will release the Summer Bumper Lottery Result (BR - 48)  at 3PM.