» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Latest News and Informations

Kerala Lottery Thiruvonam Bumper 2020 Winner

 
kerala-lottery-thiruvonam-bumper-2020-winner
Kerala Lottery Thiruvonam Bumper 2020 Winner

On September 20, Ananthu Vijayan won the Kerala government's Thiruvonam Bumper 2020 lottery. According to media sources, the 24-year-old, who works at Ponneth Temple in Ernakulam's Kadavanthra, got the first prize worth Rs 12 crore. "It took me hours to recover from my amazement after realizing that my ticket had won first prize," Ananthu told News 18 Malayalam. He continued, "I couldn't even sleep at night." According to Malayala Manorama, Ananthu purchased the ticket - TB 173964 - from Vighneswara Lottery Agencies in Ayyappan Kavu in Ernakulam.
"I just joked with my pals in the morning that I had won first prize. When the results arrived, I was really taken aback "According to Ananthu, he informed the publication. According to the report, he will earn Rs 7.56 crore after agency commission of 10% and tax of 30% are deducted from the award money. Ananthu has previously won a lottery prize of Rs 5,000. The Thiruvonam Bumper 2020 BR-75 second prize winner will receive Rs 1 crore, while the third prize winner will receive Rs 10 lakh.