» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Upcoming Draw Dates Announced

Upcoming Kerala Lottery Ticket Draws 2022

Upcoming Kerala Lottery Tickets Draws | Kerala Lottery Announced Dates

Weekly lotteries are FIFTY FIFTY: Rs 50, WIN-WIN: Rs 40, STHREE SAKTHI: Rs 40, AKSHAYA: Rs 40, KARUNYA PLUS: Rs 40, NIRMAL: Rs 40, KARUNYA: Rs 40, BUMPER Lotteries Price varies from Rs.200 to Rs.300 depending upon the first prize winning amount.
 

Kerala Lottery Result Today at 3 PM


Kerala Lottery Result 21.11.2022 Win Win W 694 👈 View Result

Kerala Lottery Upcoming Draw Dates


---

19-11-2022 Karunya KR 576 Results

20-11-2022 Fifty Fifty FF 24 Results

20-11-2022 Pooja Bumper BR 88 Results

21-11-2022 Win Win W 694 Results

22-11-2022 Sthree Sakthi SS 340 Results

23-11-2022 Akshaya AK 576 Results

24-11-2022 Karunya Plus KN 447 Results

25-11-2022 Nirmal Weekly NR 304 Results

---

How can I buy the Kerala lottery? 👈View here