» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, September 18, 2015

Kerala Lottery Thiruvonam Bumper 2015 BR-45 Results 18-09-2015

"Kerala Lottery Result 2015"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Thiruvonam Bumper Lottery BR 45


Kerala Thiruvonam Bumper 2015

THIRUVONAM BUMPER - 2015 Lottery No. BR-45th Draw held on 18/09/2015 At Sree Chithra Home Auditorium, Pazhavangadi, East Fort, Thiruvananthapuram

1st Prize- Rs :70,000,000/-
TE 513282 (THIRUVANANTHAPURAM)

Consolation Prize- Rs. 500,000/-
TA 513282  TB 513282
TC 513282  TD 513282
TG 513282  TH 513282

2nd Prize- Rs :5,000,000/-
TA 270103 (ALAPPUZHA)
TB 622244 (PALAKKAD)
TC 486915 (KOTTAYAM)
TD 827272 (THIRUVANANTHAPURAM)
TE 350622 (MALAPPURAM)
TG 429640 (KOLLAM)
TH 168984 (KOZHIKKODE)

3rd Prize- Rs :1,000,000/-
TA 421518 (THIRUVANANTHAPURAM)
TA 535947 (PALAKKAD)
TB 322024 (ERNAKULAM)
TB 723352 (THRISSUR)
TC 396506 (PALAKKAD)
TC 597995 (KOLLAM)
TD 113383 (KANNUR)
TD 445205 (ERNAKULAM)
TE 306224 (PALAKKAD)
TE 663856 (PALAKKAD)
TG 543197 (THRISSUR)
TG 753258 (MALAPPURAM)
TH 109124 (KOZHIKKODE)
TH 611799 (KASARGODE)

4th Prize- Rs :500,000/-
TA 140691 (PATHANAMTHITTA)
TA 341459 (PALAKKAD)
TB 359907 (KANNUR)
TB 423845 (THIRUVANANTHAPURAM)
TC 276004 (KOTTAYAM)
TC 766512 (THIRUVANANTHAPURAM)
TD 494937 (THIRUVANANTHAPURAM)
TD 517587 (ERNAKULAM)
TE 150896 (ERNAKULAM)
TE 335031 (KOZHIKKODE)
TG 414760 (KOZHIKKODE)
TG 821206 (KANNUR)
TH 417684 (KANNUR)
TH 544240 (THRISSUR)

 
for the tickets ending with the following numbers

5th Prize- Rs. 100,000/-
22841

6th Prize- Rs. 10,000/-
4415  5306  8717  8957  9661

7th Prize- Rs. 5,000/-
0360  0722  0826  0845  1088  1599  2157  2821  2851  3380  3499  4704  5999  6197  6515  6863  7311  7489  8350  8358  9077  9128  9252  9469  9751

8th Prize- Rs. 2,000/-
0170  0385  0575  0638  0782  1518  1601  1670  2217  2500  2554  3136  3290  3405  3491  3999  4086  4105  4119  4551  4743  5443  6524  6753  6805  7173  7522  7601  8218  8761  9494  9503  9601  9964  9991

9th Prize- Rs. 1,000/-
0049  0640  0697  1304  2079  2316  2430  2543  2567  2828  2901  2977  3564  4242  4502  4879  4964  5123  5370  5501  5831  5850  5978  6180  6282  6698  7403  7763  7851  7918  8619  8783  8948  8961  9100  9415  9454  9499  9839  9975

10th Prize- Rs. 500/-
0190  0201  0413  0484  0485  0615  0656  0720  0940  0953  1005  1050  1062  1150  1239  1245  1283  1299  1448  1465  1558  1729  1810  1941  2054  2056  2156  2225  2294  2348  2486  2775  2900  3055  3135  3240  3374  3457  3508  3517  3601  3609  3621  3657  3665  3766  3774  3854  4112  4346  4360  4421  4547  4705  4714  4800  4817  4948  4976  5219  5264  5492  5595  5749  6048  6213  6330  6351  6461  6517  6540  6553  6659  6706  6790  6848  6976  7409  7573  7658  7675  7802  7949  7994  8127  8166  8178  8251  8324  8326  8409  8416  8610  8882  8970  9074  9236  9485  9672  9966
 


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.


Kerala Lottery Previous Results