» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, March 20, 2018

Kerala Lottery Summer Bumper 2018 BR-60 Results 21-03-2018 Live

"Kerala Lottery Result 2018"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Summer Bumper Lottery BR 60


Kerala Summer Bumper 2018

Kerala Summer Bumper 2018 is the 60th bumper draw conducted by the Kerala lotteries department. It’s a bumper which holds the first prize worth Rs.4 crores. The upcoming bumper of the Kerala lottery is the Summer Bumper 2018.
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് നടത്തുന്ന 60-ാമത്തെ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പാണ് കേരള സമ്മർ 
ബമ്പർ 2018. ഒന്നാം സമ്മാനം 4 കോടി രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബമ്പർ ആണ് സമ്മർ ബമ്പർ. കേരള ലോട്ടറിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബമ്പർ, സമ്മർ ബമ്പർ 2022 ആണ്.

"Summer Bumper Result 2018"

Kerala Lottery Result Draw Date: 20 March 2018

Kerala Summer Bumper 2018

Kerala Next Bumper: Summer Bumper BR 60 Lottery draw is decided to conduct on 20-03-2018. Kerala Lottery Summer Bumper-2018 (BR-60) costs Rs.150/- Per Ticket. Tickets printed in six series SA, SB, SC, SD, SE. The govt decided to print a total of 45 lakh tickets for sale. The sale will be printed in two phases. The second phase will be decided based on the sale in the first phase.


KERALA STATE BUMPER LOTTERY PRIZE STRUCTURE 2018

Result Draw date: 20-03-2018

Summer Bumper Result Live started at 2 pm


1st Prize Rs.4,00,00,000
Common to all series
SC 348775 (THRISSUR)

Consolation Prize Rs.1,00,000/-
SA 348775  SB 348775
SD 348775  SE 348775
 
2nd Prize Rs.25,00,000/-
One prizes in each series
SA 461339 (ERNAKULAM)
SB 538845 (THRISSUR)
SC 509243 (KOTTAYAM)
SD 268318 (ALAPPUZHA)
SE 253008 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize Rs.10,00,000/-
Two prizes in each series
SA 281408 (KOTTAYAM)
SA 315463 (ERNAKULAM)
SB 170497 (WAYANAD)
SB 387601 (KOLLAM)
SC 306234 (KANNUR)
SC 520625 (THIRUVANANTHAPURAM)
SD 292123 (ERNAKULAM)
SD 300254 (THRISSUR)
SE 421402 (PALAKKAD)
SE 484245 (THIRUVANANTHAPURAM)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.1,00,000/-
Last 5 digits to be drawn once
40742

5th Prize Rs.5,000/-
Last 4 digits to be drawn 22 times
0726  1271  2032  2099  2266  2380  3437  3997  4815  5169  5379  6240  7071  7635  7729  8111  8160  9053  9243  9731  9771  9974

6th Prize Rs.3,000/-
Last 4 digits to be drawn 16 times 
0519  0842  1482  2398  2420  2850  3647  5150  5410  6122  6890  7361  7386  7805  8188  8753

7th Prize Rs.1,000/-
Last 4 digits to be drawn 32 times
0023  1087  1833  2174  2276  2310  2651  2711  3043  3605  4073  4084  4141  5254  5677  5683  6038  6312  6769  6798  7010  7087  8143  8288  8453  8582  9229  9300  9360  9559  9687  9853

8th Prize Rs.500/-
Last 4 digits to be drawn 45 times 
0329  0542  0676  1053  1130  1215  1229  1320  1531  1758  1877  1896  1900  1997  2063  2156  2509  2620  2642  2659  2660  2890  4279  4544  4588  4826  4867  5128  5291  5347  5426  5817  6765  6966  7017  7280  7723  7751  7919  9013  9034  9277  9388  9561  9965

9th Prize Rs.200/-
Last 4 digits to be drawn 120 times 
0006  0181  0201  0219  0220  0289  0411  0468  0667  0670  0697  0772  0799  0926  0987  1004  1256  1336  1388  1409  1642  1770  1790  1914  2012  2070  2124  2155  2220  2417  2425  2458  2490  2876  2892  2911  2939  2964  3433  3511  3548  3561  3723  3800  3869  3886  3917  4269  4329  4382  4590  4625  4683  4725  4886  4887  4974  5161  5203  5239  5290  5387  5483  5625  5775  5864  5924  6004  6165  6254  6467  6614  6636  6657  6666  6710  6745  6897  7175  7213  7326  7330  7376  7407  7526  7529  7562  7579  7604  7760  7772  7814  7908  7920  8053  8156  8242  8386  8418  8505  8861  8912  8939  8942  9029  9085  9119  9249  9302  9412  9440  9445  9499  9509  9656  9672  9702  9707  9828  9859

PDF


Buy Kerala Lottery SUMMER BUMPER 2018 BR 60

The Kerala State Lotteries Department announced the tickets of "Next Bumper Summer Bumper 2018" on the same day of Summer bumper draw 2018. All Kerala State Summer Bumper Lottery Sale started and the Ticket is available in the shops."First Prize:4 Crore"

Online Kerala lottery purchase ऑनलाइन केरल लॉटरी खरीद
Download Official Kerala lottery results PDF
Summer Bumper Lottery BR-60
Print / Download
(pdf img)

Today's Kerala Lottery Guessing Winning Numbers 👈View here
Upcoming Kerala Lotteries List 👈View here
Which lottery is best in Kerala? Full List 👈View here
Kerala Lottery Onam bumper winner news 👈View here


---

Previous Bumper Lottery Results

Kerala Lottery Results Summer bumper

www.keralalotteryresults.in

Bumper Details

Draw date

1st Prize Amount (Rs.)

Summer Bumper BR 84 Lottery Results 2022

20-03-2022

6 Crore

Summer Bumper BR 78 Lottery Results 2021

21-03-2021

6 Crore

 Summer Bumper BR 72 Lottery Results 2020

26-06-2020

6 Crore

 Summer Bumper BR 66 Lottery Results 2019

21-03-2019

4 Crore

 Summer Bumper BR 60 Lottery Results 2018

21-03-2018

4 Crore

 Summer Bumper BR 54 Lottery Results 2017

17-03-2017

3 Crore

 Summer Bumper BR 48 Lottery Results 2016

16-03-2016

3 Crore

 Summer Bumper BR 42 Lottery Results 2015

19-09-2014

2 Crore

---

Frequently Asked Questions about Summer Bumper (FAQs)


How to Cheque Kerala lottery result quickly?
Type "Ctrl+F" on the keyboard and enter the last four numbers of the ticket. Then click "Enter" Key. If you got a prize, the number will be highlighted in the result.

What is the 1st prize for Summer Bumper 2018?
Summer Bumper 1st  prize for BR - 60  is Rs.4 crores.

When will the result be released?
Kerala Lottery Result BR - 60 will be released on 20-03-2018.

How can I claim my winning ticket Prize?
If you have won the lottery below 10,000 visits any lottery shop and collects the money. If your prize money is above 10 thousand, then visit the Directorate of Kerala State Lotteries at Vikas Bhavan, Palayam and claim your prize within 30 days by submitting the Ticket and valid ID proof.

How to Download the Kerala Weekly Lottery 2018 Result PDF?
Step 1: Visit the Website of Kerala Lottery @ www.keralalotteryresults.in
Step 2: Home Page will appear on the screen.
Step 3: On the Home Page find the Summer Bumper Bumper Lottery result Link
Step 4: Click on the Link For Summer Bumper Lottery Result.
Step 5: Then Scroll down and Pdf will appear at the bottom of the screen. Download it for future use.
Important Update – Directorate of Kerala State Lotteries will release the Summer Bumper Lottery Result (BR - 60)  at 2PM.