» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, September 20, 2017

Kerala Lottery Thiruvonam Bumper 2017 BR-57 Results 20-09-2017

"Kerala Lottery Result 2017"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Thiruvonam Bumper Lottery BR 57


Kerala Thiruvonam Bumper 2017

SUVARNAJUBILEE THIRUVONAM BUMPER-2017 Lottery No. BR-57th Draw scheduled on
20/09/2017 and held on 22/09/2017 At Sree Chithra Home Auditorium, Pazhavangadi, East Fort, Thiruvananthapuram

1st Prize- Rs :100,000,000/-
AJ 442876 (MALAPPURAM)

Consolation Prize- Rs. 500,000/-
SU 442876  VA 442876
RN 442876  BL 442876
TH 442876  IR 442876
UV 442876  ON 442876  AM 442876

2nd Prize- Rs :5,000,000/-
SU 579088 (WAYANAD)
VA 351753 (KOTTAYAM)
RN 707904 (KOLLAM)
AJ 449186 (KASARGODE)
BL 421281 (KOTTAYAM)
TH 372690 (MALAPPURAM)
IR 559758 (ERNAKULAM)
UV 119728 (PALAKKAD)
ON 669995 (KOZHIKKODE)
AM 447777 (KANNUR)

3rd Prize- Rs :1,000,000/-
SU 259647 (THRISSUR)
SU 605053 (PATHANAMTHITTA)
VA 198819 (THIRUVANANTHAPURAM)
VA 200440 (THRISSUR)
RN 351616 (KOTTAYAM)
RN 445991 (KOZHIKKODE)
AJ 231921 (THIRUVANANTHAPURAM)
AJ 379295 (WAYANAD)
BL 259532 (THRISSUR)
BL 693583 (ALAPPUZHA)
TH 529214 (MALAPPURAM)
TH 531025 (KOZHIKKODE)
IR 117727 (PALAKKAD)
IR 266094 (THRISSUR)
UV 191480 (ERNAKULAM)
UV 682394 (THIRUVANANTHAPURAM)
ON 496867 (KOZHIKKODE)
ON 692110 (KOTTAYAM)
AM 438780 (PALAKKAD)
AM 562925 (THRISSUR)

4th Prize- Rs :500,000/-
SU 649125 (THIRUVANANTHAPURAM)
SU 693572 (ALAPPUZHA)
VA 697182 (PALAKKAD)
VA 743029 (WAYANAD)
RN 619229 (PALAKKAD)
RN 705382 (THIRUVANANTHAPURAM)
AJ 547699 (KANNUR)
AJ 563557 (ERNAKULAM)
BL 469936 (ALAPPUZHA)
BL 730021 (PALAKKAD)
TH 325478 (ERNAKULAM)
TH 679573 (THIRUVANANTHAPURAM)
IR 142856 (ALAPPUZHA)
IR 577124 (KOZHIKKODE)
UV 270020 (PALAKKAD)
UV 722288 (THRISSUR)
ON 213782 (ERNAKULAM)
ON 421565 (KOTTAYAM)
AM 354916 (THRISSUR)
AM 565716 (THRISSUR)

 
for the tickets ending with the following numbers

5th Prize- Rs. 100,000/-
95058

6th Prize- Rs. 5,000/-
0133  0286  0357  1150  1401  1514  1573  2129  2465  2565  2682  2776  2924  3335  3441  3629  3739  3878  4096  4340  4402  4753  4838  5178  5603  6543  6657  8318  9134  9541

7th Prize- Rs. 3,000/-
0283  0377  0411  0722  1392  1437  1479  1708  1764  2770  3490  3583  4039  4086  4169  4181  4725  5242  5837  5880  5943  6075  6198  6445  6690  6755  6892  7018  7245  7470  7666  7833  8145  8670  9275  9533  9762  9800  9858  9927

8th Prize- Rs. 2,000/-
0100  0114  0412  0443  0581  0729  1738  1775  1815  1917  1995  2147  2209  2218  2392  2554  3199  3838  4666  5316  5422  5742  5755  5756  5788  6245  6357  6624  6999  7003  7132  7226  7529  7579  7866  7873  7989  8019  8182  8712  8963  9767

9th Prize- Rs. 1,000/-
0039  0320  0741  0785  1000  1025  1097  1103  1414  1873  2076  2287  2474  2600  2947  3138  3148  3206  3260  3766  3872  4152  4204  4220  4239  4325  4702  4715  4800  4841  4860  5128  5142  6057  6267  6456  6610  7048  7477  7784  7813  7906  8207  8256  8481  8642  8790  8799  8805  8993  9105  9472  9579  9682  9685  9716  9736  9821  9918  9939

10th Prize- Rs. 500/-
0044  0192  0201  0204  0255  0280  0314  0513  0681  0892  0958  0981  1028  1081  1087  1142  1148  1166  1224  1360  1440  1476  1715  1800  1805  1816  1824  1845  1907  1975  2022  2036  2161  2174  2202  2205  2219  2237  2337  2433  2434  2636  2640  2723  2762  2811  2816  2913  3019  3113  3124  3146  3153  3164  3167  3185  3235  3302  3305  3354  3376  3377  3380  3473  3477  3482  3600  3702  3717  3727  3745  3760  3797  3957  4019  4070  4111  4120  4158  4217  4234  4323  4330  4353  4357  4437  4824  4861  4889  4898  4902  5039  5045  5482  5554  5759  5795  5847  5859  5895  5934  6003  6069  6101  6219  6331  6374  6540  6589  6630  6638  6750  6759  6777  6779  6911  6921  6946  6997  7318  7553  7708  7764  7792  7892  7926  7977  8120  8150  8202  8295  8347  8353  8451  8476  8528  8659  8708  8745  8782  8796  8839  8849  8855  9079  9283  9368  9372  9404  9405  9409  9415  9423  9469  9507  9699  9753  9789  9815  9961


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.


Kerala Lottery Previous Results