» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, March 17, 2017

Kerala Lottery Summer Bumper 2017 BR-54 Results 17-03-2017 Live

"Kerala Lottery Result 2017"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Summer Bumper Lottery BR 54


Kerala Summer Bumper 2017

Kerala Summer Bumper 2017 is the 54th bumper draw conducted by the Kerala lotteries department. It’s a bumper which holds the first prize worth Rs.3 crores. The upcoming bumper of the Kerala lottery is the Summer Bumper 2017.
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് നടത്തുന്ന 54-ാമത്തെ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പാണ് കേരള സമ്മർ 
ബമ്പർ 2017. ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബമ്പർ ആണ് സമ്മർ ബമ്പർ. കേരള ലോട്ടറിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബമ്പർ, സമ്മർ ബമ്പർ 2017 ആണ്.

"Summer Bumper Result 2017"

Kerala Lottery Result Draw Date: 17 March 2017

Kerala Summer Bumper 2017

Kerala Next Bumper: Summer Bumper BR 54 Lottery draw is decided to conduct on 17-03-2017. Kerala Lottery Summer Bumper-2017 (BR-54) costs Rs.150/- Per Ticket. Tickets printed in six series SA, SB, SC, SD, SE. The govt decided to print a total of 45 lakh tickets for sale. The sale will be printed in two phases. The second phase will be decided based on the sale in the first phase.

KERALA STATE BUMPER LOTTERY PRIZE STRUCTURE 2017

Result Draw date: 17-03-2017

Summer Bumper Result Live started at 2 pm


1st Prize Rs.3,00,00,000
Common to all series
SC 201438 (KOTTAYAM)

Consolation Prize Rs.1,00,000/-
SA 201438  SB 201438
SD 201438  SE 201438
 
2nd Prize Rs.10,00,000/-
One prizes in each series
SA 489379 (ERNAKULAM)
SB 358763 (PALAKKAD)
SC 209690 (ERNAKULAM)
SD 338488 (ERNAKULAM)
SE 471018 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs.5,00,000/-
Two prizes in each series
SA 248671 (KOZHIKKODE)
SA 374198 (KOZHIKKODE)
SB 428210 (KANNUR)
SB 449663 (THIRUVANANTHAPURAM)
SC 103797 (MALAPPURAM)
SC 225709 (THRISSUR)
SD 122405 (KANNUR)
SD 323964 (KOTTAYAM)
SE 170579 (THIRUVANANTHAPURAM)
SE 417505 (MALAPPURAM)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.1,00,000/-
Last 5 digits to be drawn once
91281

5th Prize Rs.10,000/-
Last 4 digits to be drawn 3 times
1851  4778  6907

6th Prize Rs.5,000/-
Last 4 digits to be drawn 15 times 
0274  0845  1622  2183  2512  2876  4851  5318  6464  6733  7364  7657  7719  9241  9489

7th Prize Rs.1,000/-
Last 4 digits to be drawn 35 times
0101  0405  0570  0897  0937  1177  1274  1317  1868  2009  2324  2377  2407  2637  2699  2891  3750  4572  4779  4837  4877  4918  5354  5408  5567  5828  6140  7488  7786  7995  8163  8379  8722  8909  9103

8th Prize Rs.500/-
Last 4 digits to be drawn 46 times 
0119  0241  0648  0812  1149  1393  1473  1686  2169  2509  3108  3243  3264  3413  3558  3763  3988  4365  5020  6248  6439  6554  6781  6879  6934  6942  7297  7651  7910  7967  7977  8040  8560  8750  9010  9028  9073  9246  9289  9395  9396  9595  9676  9711  9805  9940

9th Prize Rs.200/-
Last 4 digits to be drawn 80 times 
0054  0407  0471  0486  0527  0528  0553  0600  0625  0714  0756  0925  1012  1039  1087  1198  1389  1453  1554  1692  1897  1957  2034  2210  2242  2342  2456  2617  2621  2624  2914  2924  2989  2994  3547  3552  3580  3773  3828  4341  4399  4675  4681  4700  4756  4996  5079  5275  5426  5460  5487  5622  5919  6048  6141  6392  6432  6474  6488  6496  6708  6736  6744  6850  7119  7126  7259  7490  7693  7773  7940  8338  8466  8726  8863  8935  9129  9334  9520  9691

PDF


Buy Kerala Lottery SUMMER BUMPER 2017 BR 54

The Kerala State Lotteries Department announced the tickets of "Next Bumper Summer Bumper 2017" on the same day of Summer bumper draw 2017. All Kerala State Summer Bumper Lottery Sale started and the Ticket is available in the shops."First Prize:6 Crore"

Online Kerala lottery purchase ऑनलाइन केरल लॉटरी खरीद
Download Official Kerala lottery results PDF
Summer Bumper Lottery BR-54
Print / Download
(pdf img)

Today's Kerala Lottery Guessing Winning Numbers 👈View here
Upcoming Kerala Lotteries List 👈View here
Which lottery is best in Kerala? Full List 👈View here
Kerala Lottery Onam bumper winner news 👈View here


---

Previous Bumper Lottery Results

Kerala Lottery Results Summer bumper

www.keralalotteryresults.in

Bumper Details

Draw date

1st Prize Amount (Rs.)

Summer Bumper BR 84 Lottery Results 2022

20-03-2022

6 Crore

Summer Bumper BR 78 Lottery Results 2021

21-03-2021

6 Crore

 Summer Bumper BR 72 Lottery Results 2020

26-06-2020

6 Crore

 Summer Bumper BR 66 Lottery Results 2019

21-03-2019

4 Crore

 Summer Bumper BR 60 Lottery Results 2018

21-03-2018

4 Crore

 Summer Bumper BR 54 Lottery Results 2017

17-03-2017

3 Crore

 Summer Bumper BR 48 Lottery Results 2016

16-03-2016

3 Crore

 Summer Bumper BR 42 Lottery Results 2015

19-09-2014

2 Crore

---

Frequently Asked Questions about Summer Bumper (FAQs)


How to Cheque Kerala lottery result quickly?
Type "Ctrl+F" on the keyboard and enter the last four numbers of the ticket. Then click "Enter" Key. If you got a prize, the number will be highlighted in the result.

What is the 1st prize for Summer Bumper 2017?
Summer Bumper 1st  prize for BR - 54  is Rs.3 crores.

When will the result be released?
Kerala Lottery Result BR - 54 will be released on 17-03-2017.

How can I claim my winning ticket Prize?
If you have won the lottery below 10,000 visits any lottery shop and collects the money. If your prize money is above 10 thousand, then visit the Directorate of Kerala State Lotteries at Vikas Bhavan, Palayam and claim your prize within 30 days by submitting the Ticket and valid ID proof.

How to Download the Kerala Weekly Lottery 2017 Result PDF?
Step 1: Visit the Website of Kerala Lottery @ www.keralalotteryresults.in
Step 2: Home Page will appear on the screen.
Step 3: On the Home Page find the Summer Bumper Bumper Lottery result Link
Step 4: Click on the Link For Summer Bumper Lottery Result.
Step 5: Then Scroll down and Pdf will appear at the bottom of the screen. Download it for future use.
Important Update – Directorate of Kerala State Lotteries will release the Summer Bumper Lottery Result (BR - 54)  at 3PM.