» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, September 23, 2016

Kerala Lottery Thiruvonam Bumper 2016 BR-51 Results 23-09-2016

"Kerala Lottery Result 2016"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Thiruvonam Bumper Lottery BR 51


Kerala Thiruvonam Bumper 2016

THIRUVONAM BUMPER - 2016 Lottery No. BR-51st Draw held on 23/09/2016 At Sree Chithra Home Auditorium, Pazhavangadi, East Fort, Thiruvananthapuram

1st Prize- Rs :80,000,000/-
TC 788368 (THRISSUR)

Consolation Prize- Rs. 500,000/-
TA 788368  TB 788368
TD 788368  TE 788368
TG 788368  TH 788368  TJ 788368

2nd Prize- Rs :5,000,000/-
TA 641410 (PALAKKAD)
TB 995120 (THRISSUR)
TC 102960 (PALAKKAD)
TD 653553 (KOZHIKKODE)
TE 805900 (THRISSUR)
TG 739830 (KANNUR)
TH 160835 (KANNUR)
TJ 340173 (THRISSUR)

3rd Prize- Rs :1,000,000/-
TA 301614 (KOZHIKKODE)
TA 631316 (THRISSUR)
TB 114230 (KOTTAYAM)
TB 693585 (THIRUVANANTHAPURAM)
TC 545621 (THRISSUR)
TC 549222 (THRISSUR)
TD 233561 (KOLLAM)
TD 901724 (PALAKKAD)
TE 457010 (IDUKKI)
TE 545251 (THRISSUR)
TG 377585 (KOLLAM)
TG 619623 (ERNAKULAM)
TH 540273 (ERNAKULAM)
TH 658089 (WAYANAD)
TJ 503241 (KOLLAM)
TJ 776299 (ALAPPUZHA)

4th Prize- Rs :500,000/-
TA 351838 (PALAKKAD)
TA 742371 (KANNUR)
TB 240528 (ALAPPUZHA)
TB 265614 (THIRUVANANTHAPURAM)
TC 526350 (THRISSUR)
TC 641620 (PALAKKAD)
TD 457873 (IDUKKI)
TD 644438 (MALAPPURAM)
TE 164092 (THRISSUR)
TE 321130 (IDUKKI)
TG 176246 (IDUKKI)
TG 285542 (ERNAKULAM)
TH 384442 (ALAPPUZHA)
TH 906657 (MALAPPURAM)
TJ 427291 (KOLLAM)
TJ 678441 (THIRUVANANTHAPURAM)

 
for the tickets ending with the following numbers

5th Prize- Rs. 100,000/-
71246

6th Prize- Rs. 10,000/-
1319  3132  6415  8896  9282

7th Prize- Rs. 5,000/-
0889  1259  1490  2084  2439  2572  4309  4348  5061  5542  5566  5620  5878  5913  6287  7121  9268  9621  9655  9996

8th Prize- Rs. 2,000/-
0786  1003  1315  1369  1540  1565  2851  3125  3413  3775  3945  4013  4502  4685  4762  4799  5417  6071  6209  6334  6538  6557  6776  6956  7153  7540  7626  7861  8041  8214  8609  8639  8687  8722  9990

9th Prize- Rs. 1,000/-
0403  0517  0523  0847  1085  1448  2164  2335  2919  3410  3486  3549  3710  3871  4333  4561  4620  4720  4902  4906  4942  5162  5236  5706  5851  6810  6869  7043  7048  7265  7340  7511  7765  8157  8198  8281  8625  9348  9574  9740

10th Prize- Rs. 500/-
0015  0248  0293  0423  0532  0541  0570  0650  0787  0872  1074  1081  1094  1178  1291  1350  1416  1506  1596  1656  1733  1739  1818  2034  2064  2176  2230  2359  2373  2436  2459  2546  2608  2669  2796  2807  2820  2901  3017  3113  3334  3365  3384  3398  3409  3438  3595  3620  3677  3772  3824  3862  4038  4039  4049  4065  4118  4147  4167  4266  4283  4390  4415  4464  4738  4783  4943  5082  5308  5323  5326  5422  5485  5528  5570  5635  5697  5763  5837  5935  5960  5966  6142  6276  6343  6508  6526  6576  6577  6642  6694  6705  6746  6775  6889  6907  7021  7026  7057  7264  7314  7348  7398  7407  7447  7550  7570  7625  7778  7812  7913  7932  7966  7979  8100  8113  8137  8194  8292  8310  8404  8461  8475  8503  8543  8600  8643  8745  8772  8812  8853  8900  8932  9097  9119  9180  9259  9267  9298  9343  9368  9450  9456  9550  9640  9657  9746  9893  9896  9972


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.


Kerala Lottery Previous Results