» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, March 19, 2022

Kerala Lottery Summer Bumper 2022 BR-84 Results 20-03-2022 Live

"Kerala Lottery Result 2022"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Summer Bumper Lottery BR 84


Kerala Summer Bumper 2022

Kerala Summer Bumper 2022 is the 84th bumper draw conducted by the Kerala lotteries department. It’s a bumper which holds the first prize worth Rs.6 crores. The upcoming bumper of the Kerala lottery is the Summer Bumper 2022.
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് നടത്തുന്ന 84-ാമത്തെ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പാണ് കേരള സമ്മർ 
ബമ്പർ 2022. ഒന്നാം സമ്മാനം 6 കോടി രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബമ്പർ ആണ് സമ്മർ ബമ്പർ. കേരള ലോട്ടറിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബമ്പർ, സമ്മർ ബമ്പർ 2022 ആണ്.

"Summer Bumper Result 2022"

Kerala Lottery Result Draw Date: 20 March 2022

Kerala Summer Bumper 2022

Kerala Next Bumper: Summer Bumper BR 84 Lottery draw is decided to conduct on 20-03-2022. Kerala Lottery Summer Bumper-2022 (BR-84) costs Rs.200/- Per Ticket. Tickets printed in six series SA, SB, SC, SD, SE. Summer Bumper total Prize amount Rs. 22,64,00,000/-. The govt decided to print a total of 45 lakh tickets for sale. The sale will be printed in two phases. The second phase will be decided based on the sale in the first phase.

KERALA STATE BUMPER LOTTERY PRIZE STRUCTURE 2022

Result Draw date: 20-03-2022

Summer Bumper Result Live started at 2 pm


1st Prize Rs.6,00,00,000
Common to all series
SC 107463 (ERNAKULAM)

Consolation Prize Rs.1,00,000/-
SA 107463
SB 107463
SD 107463
SE 107463
 
2nd Prize Rs.25,00,000/-
One prizes in each series
SA 345051  (ADIMALY)
SB 735203 (PATTAMBI)
SC 220292 (PALAKKAD)
SD 224938 (PALAKKAD)
SE 703553 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs.5,00,000/-
Two prizes in each series
1) SA 637857 (MOOVATTUPUZHA)
2) SA 702781 (ERNAKULAM)
3) SB 268602 (PATTAMBI)
4) SB 349965 (MOOVATTUPUZHA)
5) SC 275570 (CHITTUR)
6) SC 625364 (KOZHIKKODE)
7) SD 191005 (WAYANADU)
8) SD 620908 (ERNAKULAM)
9) SE 643482 (GURUVAYOOR)
10) SE 646029 (GURUVAYOOR)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.1,00,000/-
Last 5 digits to be drawn once
19209

5th Prize Rs.5,000/-
Last 4 digits to be drawn 25 times
0318  0823  1430  1564  1690  1902  2025  2445  3611  4088  4364  4649  5578  6017  6068  6156  6877  7146  7653  8488  8719  8930  8953  9060  9334

6th Prize Rs.2,000/-
Last 4 digits to be drawn 35 times 
0265  0381  0555  0567  0631  0725  0739  0745  1183  1283  1590  1796  2037  2095  3064  3279  3596  4220  4625  4690  4721  4797  4942  5108  5331  5693  5836  6790  6927  7662  8217  8311  8374  9238  9871

7th Prize Rs.1,000/-
Last 4 digits to be drawn 65 times
0127  0226  0255  0585  0598  0953  1296  1311  1588  2163  2271  2278  2305  2395  2419  2426  2656  2992  2996  3105  3219  3471  3726  3813  4040  4043  4051  4124  4197  4406  4887  4962  4992  5789  5827  5962  6163  6280  6480  6489  6800  6997  7046  7052  7067  7299  7543  7625  7765  7825  7862  7897  8029  8215  8244  8407  8563  8567  8774  9563  9628  9779  9934  9948  9954

8th Prize Rs.500/-
Last 4 digits to be drawn 120 times 
0217  0260  0273  0275  0378  0407  0484  0641  0717  0726  0806  0861  0923  0992  1269  1325  1526  1540  1625  1845  1894  2055  2107  2124  2242  2287  2360  2509  2557  2707  2833  2852  2869  2954  2966  3055  3120  3234  3272  3337  3347  3405  3430  3458  3507  3559  3693  3988  4105  4166  4276  4323  4342  4519  4641  4756  4781  4856  4865  5200  5260  5277  5384  5387  5536  5655  5883  5998  6002  6023  6124  6226  6281  6291  6440  6481  6635  6732  6821  6824  6835  7041  7072  7208  7250  7264  7329  7400  7490  7523  7541  7661  7773  7856  7998  8147  8328  8335  8368  8396  8397  8448  8556  8585  8625  8653  8697  9027  9235  9247  9260  9265  9433  9495  9551  9624  9744  9843  9899  9916

PDF
br-84-live-summer-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-03-2022-keralalotteryresults.in_page-0001

br-84-live-summer-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-03-2022-keralalotteryresults.in_page-0002

br-84-live-summer-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-03-2022-keralalotteryresults.in_page-0003

Buy Kerala Lottery SUMMER BUMPER 2022 BR 84

The Kerala State Lotteries Department announced the tickets of "Next Bumper Summer Bumper 2022" on the same day of Summer bumper draw 2022. All Kerala State Summer Bumper Lottery Sale started and the Ticket is available in the shops."First Prize:6 Crore"

Online Kerala lottery purchase ऑनलाइन केरल लॉटरी खरीद
Download Official Kerala lottery results PDF
Summer Bumper Lottery BR-84
Print / Download
(pdf img)

Today's Kerala Lottery Guessing Winning Numbers 👈View here
Upcoming Kerala Lotteries List 👈View here
Which lottery is best in Kerala? Full List 👈View here
Kerala Lottery Onam bumper winner news 👈View here


---

Previous Bumper Lottery Results

Kerala Lottery Results Summer bumper

www.keralalotteryresults.in

Bumper Details

Draw date

1st Prize Amount (Rs.)

Summer Bumper BR 78 Lottery Results 2021

21-03-2021

6 Crore

 Summer Bumper BR 72 Lottery Results 2020

26-06-2020

6 Crore

 Summer Bumper BR 66 Lottery Results 2019

21-03-2019

4 Crore

 Summer Bumper BR 60 Lottery Results 2018

21-03-2018

4 Crore

 Summer Bumper BR 54 Lottery Results 2017

17-03-2017

3 Crore

 Summer Bumper BR 48 Lottery Results 2016

16-03-2016

3 Crore

 Summer Bumper BR 42 Lottery Results 2015

19-09-2015

2 Crore

---

Frequently Asked Questions about Summer Bumper (FAQs)


How to Cheque Kerala lottery result quickly?
Type "Ctrl+F" on the keyboard and enter the last four numbers of the ticket. Then click "Enter" Key. If you got a prize, the number will be highlighted in the result.

What is the 1st prize for Summer Bumper 2022?
Summer Bumper 1st  prize for BR - 84  is Rs.6 crores.

When will the result be released?
Kerala Lottery Result BR - 84 will be released on 20-03-2022.

How can I claim my winning ticket Prize?
If you have won the lottery below 10,000 visits any lottery shop and collects the money. If your prize money is above 10 thousand, then visit the Directorate of Kerala State Lotteries at Vikas Bhavan, Palayam and claim your prize within 30 days by submitting the Ticket and valid ID proof.

How to Download the Kerala Weekly Lottery 2021 Result PDF?
Step 1: Visit the Website of Kerala Lottery @ www.keralalotteryresults.in
Step 2: Home Page will appear on the screen.
Step 3: On the Home Page find the Summer Bumper Bumper Lottery result Link
Step 4: Click on the Link For Summer Bumper Lottery Result.
Step 5: Then Scroll down and Pdf will appear at the bottom of the screen. Download it for future use.
Important Update – Directorate of Kerala State Lotteries will release the Summer Bumper Lottery Result (BR - 84)  at 3PM.