» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, September 19, 2018

Kerala Lottery Thiruvonam Bumper 2018 BR-63 Results 19-09-2018

"Kerala Lottery Result 2018"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Thiruvonam Bumper Lottery BR 63


Kerala Thiruvonam Bumper 2018

THIRUVONAM BUMPER 2018 Lottery No. BR-63rd DRAW held on 19/09/2018 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize- Rs :100,000,000/-
TB 128092 (THRISSUR)

Consolation Prize- Rs. 500,000/-
TA 128092  TC 128092
TD 128092  TE 128092
TG 128092  TH 128092
TJ 128092  TK 128092  TM 128092

2nd Prize- Rs :5,000,000/-
TA 333827 (ERNAKULAM)
TB 146531 (THIRUVANANTHAPURAM)
TC 218233 (IDUKKI)
TD 352024 (KOZHIKKODE)
TE 464959 (MALAPPURAM)
TG 435075 (MALAPPURAM)
TH 216590 (ALAPPUZHA)
TJ 288047 (KOLLAM)
TK 159622 (KOLLAM)
TM 121728 (PALAKKAD)

3rd Prize- Rs :1,000,000/-
TA 348567 (PALAKKAD)
TA 435493 (MALAPPURAM)
TB 210582 (KANNUR)
TB 219564 (THRISSUR)
TC 146933 (THIRUVANANTHAPURAM)
TC 193476 (PALAKKAD)
TD 192280 (PALAKKAD)
TD 534815 (KOTTAYAM)
TE 255975 (PALAKKAD)
TE 395683 (PALAKKAD)
TG 378956 (THRISSUR)
TG 436202 (THIRUVANANTHAPURAM)
TH 150463 (THIRUVANANTHAPURAM)
TH 432152 (THRISSUR)
TJ 343045 (PALAKKAD)
TJ 464446 (MALAPPURAM)
TK 154100 (KOTTAYAM)
TK 236094 (WAYANAD)
TM 149160 (THIRUVANANTHAPURAM)
TM 413457 (KASARGODE)

4th Prize- Rs :500,000/-
TA 138065 (ALAPPUZHA)
TA 166068 (IDUKKI)
TB 229131 (MALAPPURAM)
TB 346621 (KOZHIKKODE)
TC 445164 (ERNAKULAM)
TC 547041 (THIRUVANANTHAPURAM)
TD 124577 (MALAPPURAM)
TD 366360 (THRISSUR)
TE 105408 (THRISSUR)
TE 338495 (THIRUVANANTHAPURAM)
TG 327982 (IDUKKI)
TG 349785 (PALAKKAD)
TH 278931 (ERNAKULAM)
TH 322995 (ALAPPUZHA)
TJ 441551 (THRISSUR)
TJ 475470 (PALAKKAD)
TK 134837 (IDUKKI)
TK 248081 (PATHANAMTHITTA)
TM 276151 (PALAKKAD)
TM 389704 (ERNAKULAM)

 
for the tickets ending with the following numbers

5th Prize- Rs. 100,000/-
09962  84961

6th Prize- Rs. 5,000/-
0608  0876  2164  2171  2391  2637  2690  2774  2920  3017  3030  3110  3431  3898  4154  4372  5026  5058  5106  5927  6029  6496  6704  7498  7896  7991  8059  8074  8249  8426  8835  9000

7th Prize- Rs. 3,000/-
0254  0435  0789  1082  1435  1462  1686  1900  2003  2061  3172  3657  3897  4442  4745  4854  5379  5552  5843  5847  6010  6055  6751  6969  7110  7160  7776  7925  8528  9199  9377  9609

8th Prize- Rs. 2,000/-
1051  1098  1156  1269  1517  1551  1564  1741  1943  1944  2122  2135  2169  2177  2193  2614  2732  2755  2873  2928  3031  3475  3838  4331  4802  5015  5021  5269  5955  6019  6150  6195  6322  6924  7133  7212  7627  7899  8359  8519  8817  8919  9356  9441  9492  9702  9708  9754  9789  9880

9th Prize- Rs. 1,000/-
0015  0092  0130  0177  0526  0563  0623  0627  0762  0964  1171  1460  1519  1595  1615  1622  1649  1871  2254  2318  2419  2598  2650  2717  2753  2969  3583  3595  4522  5230  5375  5377  5926  5936  5965  6338  6466  6628  6635  6836  6907  7075  7492  7663  7789  7850  7870  7928  8123  8221  8526  8572  8639  9016  9073  9484  9618  9639  9727  9890

10th Prize- Rs. 500/-
0046  0074  0107  0119  0123  0172  0257  0469  0482  0515  0542  0624  0639  0672  0759  0898  0944  0976  1052  1095  1129  1167  1218  1278  1320  1349  1373  1390  1504  1569  1677  1745  1818  2010  2020  2114  2175  2272  2361  2375  2392  2918  3064  3111  3127  3136  3156  3398  3435  3436  3599  3623  3647  3734  3764  3767  3801  4027  4122  4207  4210  4227  4376  4396  4575  4581  4598  4599  4662  4678  4832  4833  4856  4869  4989  5051  5063  5125  5198  5314  5331  5343  5429  5432  5463  5504  5508  5513  5573  5588  5602  5768  5810  5813  5823  5842  5870  5963  6000  6120  6169  6188  6275  6409  6435  6436  6500  6567  6574  6618  6633  6696  6892  6903  6941  7018  7020  7128  7238  7257  7324  7357  7368  7377  7392  7536  7560  7599  7616  7677  7728  7746  7771  7823  7908  7913  7967  8021  8153  8315  8354  8447  8513  8567  8653  8733  8770  8847  8922  9034  9104  9111  9167  9260  9311  9333  9421  9436  9519  9615  9736  9741  9759  9761  9981


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.


Kerala Lottery Previous Results