» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, September 11, 2023

12-09-2023 Sthree Sakthi SS-380 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 12.09.2023

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-380
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
 
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-380 Result. Sthree Sakthi Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Results on 12.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 12-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Sthree Sakthi SS-380 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.com.

Kerala Lottery Previous Results

Check 12.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "SP 924418". The first Prize amount 75 lakhs is received from "KANNUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 380 Kerala Lottery Result announced on 12.09.2023. First prize only 75 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Tuesday result is Sthree Sakthi (SS-380) 12-9-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

12-09-2023 Tuesday Kerala Official Lottery Results
Sthree Sakthi Lottery Result SS.380

1st Prize
Rs.75,00,000/-
SP 924418 (KANNUR)
Agent Name: SIJIN O R
Agency No: C 5862


Consolation Prize
Rs. 8,000/-

SN 924418
SO 924418
SR 924418
SS 924418
ST 924418
SU 924418
SV 924418
SW 924418
SX 924418
SY 924418
SZ 924418

2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SP 734210 (ATTINGAL)
Agent Name: SHINE D T
Agency No: T 3795

For The Tickets Ending With The Following Numbers

3rd Prize
Rs.5,000/-
0207  0446  0622  1351  1464  1967  2536  3104  3796  3837  3866  4613  4663  5876  6023  6225  6256  8364

4th Prize
Rs. 2,000/-
2068  3283  3343  3614  3978  4159  6262  7711  7986  9811

5th Prize
Rs. 1,000/-
0025  0223  0554  0912  1018  2691  3233  3382  3791  4267  4416  4615  4954  6003  6199  6500  8066  8592  9649  9910
 
6th Prize
Rs. 500/-
0325  0433  0933  1179  1221  1249  1269  1625  1866  1936  2173  2199  2362  2553  2835  2858  3066  3517  3617  3642  3748  3998  4012  4121  4353  4515  4839  4865  4869  5025  5158  5355  5475  5847  6098  6345  6411  6575  6836  7760  7806  7813  8020  8083  8120  8442  8501  8843  8965  9087  9438  9777

7th Prize
Rs. 200/-
0054  0068  0079  0327  0708  1663  1765  2495  2595  2778  2816  2948  3280  3645  3763  3996  4638  4699  4998  5070  5101  5757  5766  5984  6036  6126  6502  6562  6682  6961  6990  7045  7094  7183  7262  8065  8210  8307  8445  8957  9101  9271  9460  9735  9956

8th Prize
Rs. 100/-
0073  0218  0221  0321  0599  0606  0624  0649  0681  0720  0747  0778  0856  1167  1331  1471  1630  1637  1644  1666  1760  1946  2003  2208  2366  2419  2466  2474  2526  2645  2700  2704  2759  2904  2910  2963  2964  3389  3409  3423  3657  3664  3751  3779  3804  3838  3845  3865  4022  4023  4071  4143  4203  4214  4305  4349  4579  4685  4724  4746  4840  4973  5007  5068  5168  5179  5195  5216  5226  5284  5359  5366  5808  5826  6096  6194  6200  6375  6416  6461  6464  6499  6665  6928  7027  7056  7058  7191  7226  7286  7364  7380  7392  7490  7523  7642  7889  8014  8050  8071  8094  8291  8431  8457  8499  8548  8639  8651  8680  8710  8721  8729  8907  9022  9043  9082  9091  9113  9125  9369  9429  9701  9761  9865  9871  9882
*****
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
ss-380-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-380-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-380-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

Kerala Lottery winning number SS-380 and 12/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 12.09.23 Sthree Sakthi SS 380 Live Today: The first prize is worth Rs 75 lakh, while the second and third prizes are of Rs 10 lakh and Rs 5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS380 the Draw held on 12/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 7% plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]