» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, September 18, 2023

19-09-2023 Sthree Sakthi SS-381 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 19.09.2023

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-381
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
 
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-381 Result. Sthree Sakthi Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Results on 19.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 19-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Sthree Sakthi SS-381 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check 19.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "SF 374277". The first Prize amount 75 lakhs is received from "MALAPPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 381 Kerala Lottery Result announced on 19.09.2023. First prize only 75 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Tuesday result is Sthree Sakthi (SS-381) 19-9-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

19-09-2023 Tuesday Kerala Official Lottery Results
Sthree Sakthi Lottery Result SS.381

1st Prize
Rs.75,00,000/-
SF 374277 (MALAPPURAM)
Agent Name: GOVINDAN
Agency No: M 3757


Consolation Prize
Rs. 8,000/-

SA 374277
SB 374277
SC 374277
SD 374277
SE 374277
SG 374277
SH 374277
SJ 374277
SK 374277
SL 374277
SM 374277

2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SB 654897 (MALAPPURAM)
Agent Name: MOHANAN K
Agency No: M 140

For The Tickets Ending With The Following Numbers

3rd Prize
Rs.5,000/-
0562  0794  0846  0985  1364  2199  2825  2926  3076  3579  4010  5396  7071  7076  7920  8583  9307  9559

4th Prize
Rs. 2,000/-
3390  4358  6128  6406  6518  6595  6895  7213  9007  9557

5th Prize
Rs. 1,000/-
0509  2731  2866  3834  4267  4326  4528  4911  5620  5700  6090  6563  6832  7011  7063  7706  7893  8604  9609  9610
 
6th Prize
Rs. 500/-
0088  0116  0747  1200  1244  1323  1381  1436  1744  1921  1951  2005  2080  2086  2120  2378  3137  3256  3409  3764  3831  3970  4158  4171  4476  4889  4905  5050  5070  5093  5377  5555  6174  6464  6701  7052  7086  7191  7445  7699  7745  7799  8322  8534  8719  8729  9069  9365  9461  9608  9879  9929

7th Prize
Rs. 200/-
0284  0936  1072  1233  1493  1690  1745  1751  2062  2446  2471  2860  2940  3154  3394  3637  3664  3699  3946  4076  4127  4543  4827  4845  5015  5195  5640  5797  6352  6497  6713  6800  6905  6981  7275  7557  8122  8224  8548  8575  8614  8965  8983  9374  9573

8th Prize
Rs. 100/-
0013  0084  0108  0151  0158  0296  0306  0319  0489  0524  0870  0953  1044  1061  1113  1213  1446  1447  1657  1715  1729  1755  1854  1870  2084  2173  2242  2510  2521  2551  2593  2905  2947  3097  3268  3306  3376  3515  3593  3671  3730  4062  4361  4482  4573  4589  4620  4708  4716  4739  4807  4886  4910  4972  5090  5768  5784  5813  5993  6162  6225  6286  6294  6336  6476  6732  6859  7035  7078  7135  7211  7216  7402  7416  7461  7508  7526  7598  7606  7619  7635  7683  7806  7958  7980  8081  8101  8128  8168  8192  8222  8235  8292  8293  8294  8455  8491  8551  8584  8599  8603  8653  8675  8725  8743  8801  8815  8870  8891  8893  8946  8979  9020  9046  9190  9197  9203  9269  9287  9448  9500  9548  9577  9792  9820  9833
*****
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
ss-381-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-381-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-381-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003Kerala Lottery winning number SS-381 and 19/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 19.09.23 Sthree Sakthi SS 381 Live Today: The first prize is worth Rs 75 lakh, while the second and third prizes are of Rs 10 lakh and Rs 5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS381 the Draw held on 19/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 7% plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]